Bestyrelsesmøde januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. januar 2015 hos Hanne Brix Hansen.

1. Planlægning af generalforsamling den 7. februar 2015, kl. 16.30 med efterfølgende spisning. Generalforsamlingen afholdes som sidste år i Motorbådsklubben Guldborgsunds lokaler på Sophie Holmen.

Da klubben nu har fået en del indtægter bliver maden gratis for deltagerne. Det undersøges derfor, om vi i stedet kan være i Sejlforeningen Vikingens lokaler i stedet. TON undersøger.

Der udsendes indbydelse i næste uge.

Bestyrelsen foreslår Thomas Urfeldt som dirigent.

Kontingentet 300 kr. og rykkergebyr 50 kr. foreslås uændret. Det blev debatteret, om det fremover skal gælde for deltagerne i Løbeskolen også. Det forsøges for den kommende Løbeskole.

Alle bestyrelsesmedlemmer, der er på valg er som udgangspunkt villige til genvalg.

SMM tilkendegav, at MKH i en række sammenhænge har været uenig i beslutninger truffet af bestyrelsen, og foreslog derfor, at MKH skal overveje ikke at genopstille til bestyrelsen og i stedet koncentrere sin energi andre steder i klubben. MKH tilkendegav, at han ikke vil klæbe til taburetten.”

LC spørger de to suppleanter, om de ønsker genvalg.

SMM spørger de to revisorer, om de ønsker genvalg. Der er pt. ingen revisorsuppleant.

Der har været forespørgsler til bestyrelsesmedlemmer vedrørende muligheden for at have klubhus/-lokale. Forskellige muligheder drøftet. HBH undersøger et par muligheder for at samles fx en gang om måneden efter træning og klubben giver en kop kaffe.

2. Udpegning af årets frivillige.

Der er kun kommet en enkelt nominering fra medlemmerne. Bestyrelsen beslutter, hvem der skal vælges. De får hver et gavekort til Cityforeningen på 300 kr. og en klubtrøje. JR laver diplom, HBH finder klubtrøjer, LC får lavet gavekort og køber rammer.

3. Input til kommende års budget.

Trøjer til alle medlemmer hvert år – klubben giver mad til generalforsamlingen – klubmedlemmers deltagelse i et af vore egne løb gratis, fx Hamborgskovløbet – større kursusbudget - tidtagningschip til medlemmerne.

4 Retningslinjer for facebookgruppen.

Guldborgsundløbernes Facebook gruppe er en gruppe for klubbens medlemmer og andre interesserede. Som medlem af gruppen accepterer man at respektere andres synspunkter.

Hvis administratorerne mener, at der slås uvedkommende, stødende eller konkurrerende indslag op (spam), er det administratorernes ret enten at blokere for eller fjerne brugerne. Bestyrelsen udpeger tre administratorer. JR, LC og MKH er administratorer.

Hvis man vælger at blive medlem af gruppen, er det ligeledes en forudsætning, at man ikke blokerer administratorerne eller andre brugere, idet der skal være mulighed for en åben debat.

Pt. har bestyrelsen valgt, at det skal være en åben gruppe.

Der opfordres til god tone.

Retningslinjerne lægges ind under ’om’ i Facebook.

5. Klubbens hjemmeside.

Sidens Forum er blevet spammet voldsomt og er derfor foreløbig lukket. Der bliver lavet en widget. Webmaster arbejder på sagen. JR efterlyser billeder til hjemmesiden.

Der er brug for en liste over medlemmer med telefonnumre, så man kan arrangere fælleskørsel fx til løb mv. Da det kræver tilladelse fra det enkelte medlem prøver vi at oprette en ’kontaktliste’. Man kan komme på listen ved at sende en mail til JR. Nye medlemmer kan tilkendegive ved indmeldelsen, om de ønsker at stå på listen. Der orienteres på generalforsamlingen og næste nyhedsbrev.

6. Tilrettede stillingsbeskrivelser.

Næstformand

  • Varetager formandens opgaver i forbindelse med formandens fravær

  • Indtræder fuldt ud på formandens plads, såfremt formanden må melde vedvarende forfald.

7. Eventuelt.

 

Referent: Tina Oldrup