Mandag d. 7. marts kl. 19.15 i Hallen

Dagsorden:  

 1. Tilstedeværende/fraværende  
 1. Godkendelse af referat fra konstituerende møde (vedhæftet) 2.      Introduktion til bestyrelsesarbejdet  
 1. Arbejdsopgaver (vedhæftet)  
 1. Kodeks for samarbejde i bestyrelsen (vedhæftet)  
 1. Hvad promoverer Guldborgsundløberne (vedhæftet)  
 1. Skema med log-in til diverse steder  
 1. Procedure for kursustilmelding  
 1. Orientering om varemærkeregistrering  

3.      Kontingentopkrævning  

 1. Den automatiske opkrævning  
 1. Den manuelle opkrævning  
 1. Rykkerprocedure  

4.  Eventuelt  

  

 1. Tilstede var; Lisbeth, Lone, Tina, Søren, John, Kaj Aage og Palle.   

ingen fraværende  

  

 1. Referatet fra sidst blev godkendt uden kommentarer.  
 1. Søren gav en kort gennemgang af introduktion til bestyrelsesarbejdet i klubben.  
 1. Arbejdsopgaver; Lone er den nye medlemsadministrator og booker også lokaler i hallen til diverse arrangementer i klubregi.  

Ny materielforvalter er Kaj Aage. Det blev besluttet at trailer med alt vort løbegrej bliver stående hos Hanne på Hatten indtil videre. Tidtagningsudstyret opbevares og håndteres separat af de tidtagningsansvarlige.  

Lokaleadministratorer er John og Lone. Den ansvarlige for udlån af kommunale lokaler er Alex Jørgensen ifølge Søren. Det blev foreslået at løbeklubben undersøger mulighederne for at få plads på den elektroniske reklamesøjle på Cementen. John undersøger dette.  

 1. Søren gennemgik kort klubbens kodeks for et godt samarbejde i klubben. Der var enighed i bestyrelsen om at dette kodeks var godt og skulle respekteres af alle i klubben, der deltager i et samarbejde. Konstruktive forslag modtages altid gerne, mens direkte kritik afvises promte i klubsammenhæng.  
 1. Promovering af klubben sker gennem de 3 kendte medier Nyhedsbreve, facebook og vores hjemmeside. Vi beskæftiger os ikke med produkt-reklamer eller ydelser.  Endvidere videregiver vi heller ikke forretninger, der vil give rabatter til klubbens medlemmer. Vi vil derimod gerne viderebringe oplysninger om løb på Lolland-Falster og Sydsjælland dog ikke, hvis de ligger tættere end 6 dage fra et af vores egne løb.   
 1. Log-in liste med adgangskoder på relevante steder blev udleveret til hele bestyrelsen. Det er vigtigt at alle fremadrettet kan komme ind på de relevante steder og foretage eventuelle opdateringer og rettelser. Det gør vores organisation får et fælles ansvar og dermed ikke i samme grad som tidligere er afhængig af de enkelte medlemmers handlekraft eller mangel på samme.  
 1. Hvis medlemmer ønsker at tilmelde sig kurser med henblik på brug i løbesammenhæng i klubben, aftales tilmelding med formanden inden endelig tilmelding foretages.  
 1. Klubbens logo er registreret som varemærke.  

  

   

 1. Kontingentopkrævning  
 1. Automatisk indbetaling gik godt sidste år. Vanen tro er der altid nogen, der skal have sendt rykkere ud før de reagerer. Ind- og udmelding på klubbens hjemmeside skal gøres mere synlig og nem at gå til for interesserede. Det vil sandsynligvis betyde færre henvendelser til bestyrelsen fremadrettet. Thomas kontaktes med henblik på at får lagt noget mere synligt ind på hjemmesiden snarest. Indtil videre sker indmeldelser nu i klubmodulet for 4. år. Manuel indbetaling kan undtagelsesvis ske direkte med rede penge.   

Bonus i form af løbetrøje eller evt. løberefleksveste blev diskuteret. Det er økonomisk tungt at indkøbe bluser eller anden beklædning. En løbebluse med print koster ca. 200,- mens en løbevest kan fås for ca. det halve gennem Lisbeth. Det blev besluttet at vi udsætter  

”bonuspræmier” til efter løbeskolens afslutning i juni. Vi tager emnet op igen efter sommer.   

 1. To rykker sendes ud, derefter får bestyrelsen en liste og så tager vi kontakt med de pågældende på træningsdagene.  

  

 1. Eventuelt  
 1. Fastholdelse af nye løbeskoleløbere forsøges i år gennem 2x træning om ugen som noget nyt. Det giver forhåbentlig mere sammenhold. Til gengæld stopper løbeskolen allerede med udgang af juni. En anden mulighed for øget sammenhold kunne være en sommerfest, eller kaffebord  

som vi allerede praktiserer (det er bestilt året ud). Kaffe/Te tiltaler mere de ældre løbere, men tiltrækker desværre ikke det yngste segment af løbere.   

 1. ”Løb i naturen”, der holdes møde på onsdag, hvor datoer fastlægges.   

 Festugeløbet afholdes også i år dato og tidspunkt er ikke fastlagt endnu. Der går desværre rygter om at Festugen ikke bliver til noget i år.   

Løbearrangementerne er mange dette år der er flere helt nye åbne løb der blev nævnt Krenkerupløbet, Gedser- Marielystløbet og Pinsesolsløbet på Marielyst. Mange gode tiltag der forhåbentlig giver indtjening til klubben.  

Det blev besluttet at kontakte Jesper Karlsson mhp. foredragsaften midt i maj omhandlende kost, søvn m.m. John tager kontakt.  

Da der skal laves en aktivitetskalender over årets arrangementer, er det vigtigt hurtigt at melde arrangementsdatoer ind hurtigt til Søren.  

  

 1. Bestyrelsesmøder blev aftalt til et møde i kvartalet og et ekstra lige op til generalforsamling. Vi mødes mandag her i Hallen fremover på følgende datoer kl. 19.15;  

Mandag d.9. maj,   

Mandag d. 15. august  

Mandag d. 7. november  

Mandag d. 9. januar  

 1. Tina medbragte ansøgning til Danske bank om erhvervelse af Mobile pay som betalingsform. Alle i bestyrelsen skrev under på ansøgningen.  
 1. Forslag fra John om at arrangere styrkehold om aften i vinterhalvåret. Måske kunne Heidi og Per byde ind de har tidligere afholdt kurser i emnet. Der kan eventuelt oprettes særskilte hold mod ekstra betaling.  

Lokalerne der kan komme i spil er eventuelt gymnastiksal på Lindeskovskolen, den nye Sofieskolen eller Fjordskolen. Torsdag aften blev foreslået. Styrkeholdet kunne køre i perioden 1. oktober- 31.marts.  John undersøger mulighederne.  

 1. Forslag fra Kaj Aage/Daniel om at lave et foredragsarrangement med Tvillingerne på CELF. Arrangementet vil indeholde middag lavet af CELF for kostprisen. Finansieringen af foredrag skal ske ved delvis egenbetaling, samt tilskud fra Guldborgsundløberne, Triathlon-klubben og CELF på hver 5000,-kr. Ideen er rigtig god også for det yngre publikum. Det blev derfor besluttet at Daniel går videre med arrangementet, og vi hører nærmere gennem Kaj Aage. Arrangementet skal afholdes inden sommerferien.  CELF kan i øvrigt rumme i alt 600 deltagere.