Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 7/11 2016

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 7/11 2016

 

 

Deltagere; Tina, Lone, Lisbeth, Søren, Kaj Aage, John og Palle

 

Dagsorden: 

 

 1. Økonomioversigt
 2. Ændring af kontingentopkrævningen til altid at være ’1-år-fra-dato.
 3. Status på vinterens styrketræning – hvordan afvikles den?
 4. Løbeskolen 2017 – flere trænere + koordinator (Chayka) stopper
 5. Status på opgaveliste m. diverse projektopgaver aftalt ved bestyrelsesmøderne     
 6. Aftenkurser fra DGI
 7. Indkøb af klubtøj – hvorledes skal det organiseres?
 8. Eventuelt medlemskab af Guldborgsund Sports- og Idrætsråd
 9. Tilbud om fælles løb for forældre + barn
 10. Evt.

 

 

 1. Økonomioversigt

Tina uddelte regnskab for perioden 01.08.16 - 07.11.16.
Oversigten viste et lille underskud pt.
Der ligger dog ca.4.000,-kr. i kontant fra Hamborgskovløbet, der havde godt 240 deltagere.
Efterårets løbeskole har givet ca. 3000,-kr.

Årsresultatet kan dog ændres, såfremt klubben modtager en donation i forbindelse med arbejdet ved afvikling af Sydhavsstafetten.
Men generelt ser budgettet fornuftigt ud her sidst på året.

Der er indkøbt 4 nye beachflag, som blev luftet ifm. Hamborgskovløbet.
Der vil blive udgifter ifm. yderligere 2 foredrag inden jul.
Regnskabet er taget til efterretning uden yderligere kommentarer

 

 1. Mulig ændring af kontingentopkrævningen til altid at være ’1-år-fra-dato.

Der blev debatteret for og imod. Hvordan gør man egentlig i eksempelvis i triklubben i forhold til rykkere, som vi umiddelbart ser som noget af en udfordring. Lone spørger i triklubben, og vi afventer at høre resultatet. Medlemmer kan, så vidt vides, i dag ikke udmelde sig selv. Pt. er det Lone, der melder medlemmer ud af klubben, når det ønskes.

 

 1. Vinterens styrketræning – hvordan afvikles den?

John og Lone gav status på efterårets nye tiltag ”Coretræning på Nordbyskolen”. Træningen er en naturlig forlængelse af sommerens øvelser på græsset over for Cementen. Træningen består af træningspas på et minut afbrudt af 1 minuts løb før ny øvelse igangsættes. Lone fungerer som tovholder frem til jul. Der er aftalt 3 torsdage med træner (Heidi/Per) frem til jul før beslutning tages, om  vi fortsættes efter jul. Der er allerede kommet en del positive tilkendegivelser på denne træning, Der deltager normalt 22-25 medlemmer/gang.

 

 1. Løbeskolen 2017 – flere trænere + koordinator (da Chayka stopper).

Søren påtager sig de koordinerende funktioner efter Chayka. Tilbud om at blive nye holdtræner i 2017 vil fremgå af kommende nyhedsbrev. Interesserede kan tilbydes kursus forud for opstart. Kaj Aage tilbød i forbindelse med rundsnak at tage hold 1 igen næste år. 

 

 1. Status på opgaveliste m. diverse projektopgaver aftalt ved bestyrelsesmøderne

 

 • Fast klublokale:

Vi vil nu sætte os ind i gældende regler for at låne kommunale lokaler, efterfølgende tager vi kontakt til Guldborgsund Kommunes lokalekonsulent, Alex Jørgensen.

 

 • Foredragsaften med JK omhandlende kost m.m. er gennemført i efteråret.

 

 • Aktivitetsoversigt over alle årets aktiviteter er ok.

 

 • Medlemskab af DAF:

Skal vi fortsat være medlem af Dansk Atletik Forbund?
Der spørges til dette i næste nyhedsbrev.
Det giver medlemmer mulighed for at kunne deltage i rigtige konkurrencer.
Kræver muligvis vedtægtsændring.

 

 • Ind- og udmeldelse:

Pt. er det Lone, der melder medlemmer ud af klubben, når det ønskes.

 

 • Opdateret log-in liste til alle bestyrelsesmedlemmer

Listen blev udleveret af Søren.

 

 • Tilbud på reklametøj hos Hatten og PWM - se punkt.7

 

 • Gennemgang af klubtrailer:

Vores trailer er overfyldt og har pt. overlæs. Den kunne godt trænge til at komme indendørs. Vi kunne også godt bruge ekstra fast stille-fra plads, måske i forbindelse med en lejet garage i et garageanlæg.

Kaj Aage laver en liste over alle vores materialer. Der befinder sig fortsat diverse materialer hos Lone og Søren.

 

 • Udarbejdelse af streamere hos Saxenhøj:

Lone har kontakter ifm. indkøb af streamers. Netop nu har hun dialog med beskyttet værksted på Hammerlodden, som mener, de kan lave det efterspurgte. Saxenhøj laver ikke sådanne opgaver mere. Lone vil følge op på punktet ved næste møde. Det blev foreslået, at der blev lavet store streamers til at sætte på traileren. Disse bestilles af Søren hos PWM i Systofte; der sættes maks. 3000,- kr. af til dette.

 

 • Registrering af logo for Hamborgskovløbet:

Vi har endnu ikke modtaget den officielle godkendelse af ophavsretten til logoet for Hamborgskovløbet.

 

 • Yoga-dag for løbere:

Yogadag for klubbens løbere; indbydelsen er ude netop nu. Instruktionen varetages af fysioterapeut.

 

 • Brug af fysioterapeuter til inspirationsaftner i forb. med styrketræning.

Behandlet under punkt under pkt. 3

 

 1. DGI tilbyder trænerkurser i den kommende tid.

Der tilbydes nu temakurser i form af Basis 1-2-3 disse er heldagskurser a 8 timer. Som supplement til løbetræneruddannelsen – tilbyder DGI nogle aftenskurser, eksempelvis i løbestil ift. bl.a. løbeskader. Flere trænere burde have dette, da deltagende medlemmer tit har spørgsmål til emnet. Normalt har vore trænere ikke de fornødne forudsætninger for at kunne svare. Søren melder tilbage til DGI, at trænere på hold 1-2-3 plus indskifterne får et tilbud inden sæsonstart.

 

 1. Indkøb af klubtøj – hvorledes skal det organiseres?

Klubtrøjer: Vi har i øjeblikket ikke et reelt tilbud til medlemmer, der ønsker løbetøj med vores logo.Hanne vil gerne lave tryk på vort klubtøj, men priser er fortsat ukendt. Der var enighed om at undersøge en model, hvor klubben betaler omkostningen ved tryk af logo på tøj, som klubbens medlemmer selv køber, samt at Lisbeth undersøger muligheden for dette hos Thomas/Sportmaster og Søren hos Rici/Intersport.

 

 

 1. Eventuelt medlemskab af Guldborgsund Sports- og Idrætsråd

Vi har besluttet at melde os for at støtte op om det fælles initiativ. Lisbeth bliver vores repræsentant – Søren melder til GSIR ifm. det kommende årsmøde. 

 

 1. Tilbud om fælles løb for forældre med egne børn

Intet nyt om fællestræning for forældre med egne børn.  Det kræver, at forældre selv byder ind.

 

 1. Evt.

Ungdomsskolens lokaler kan evt. lånes med henblik på et eventuelt fælles arrangement; f.eks. med Marianne Florman. Kommunen kan bidrage økonomisk. Chris McKay fra ungdomsskolen kontaktes – de har angiveligt midler til åbne arrangementer. Kunne være en mulighed allerede i den kommende sæson. 

 

På generalforsamlingen forsøger vi at hverve nye tidtagere blandt vore medlemmer, da antallet at tidtagere er skrumpet noget i løbet af sæsonen. De er vigtige at sikre deltagelse fra inden etablering af løb.

 

 

Næste møde mandag d. 9. januar 2017

 

Ved næste møde planlægning af generalforsamling 

 

 

Referent; Palle