Referat fra bestyrelsesmødet d. 15. maj 2017

1. Opfølgning på tidligere punkter:

a.   Udarbejdelse af oversigt over klubbens materiel (Kaj Aage)

Bliver lavet af Kaj Aage inden Sydstensløbet; opgaven pågår.

b.   Leje af garage (alle)

Måske er der en mulighed i Systofte; Palle er tovholder.
Vi prøver i mellemtiden også med et opslag på Facebook. Lone udfærdiger opslag og lægger op.

c.    Vores/Sørens ansøgning til Trygfonden om tilskud til indkøb af løbeveste – er blevet ”annulleret” af Trygfonden.

Men vi har mulighed for at søge om alm. gule veste som holdsæt, som kan uddeles og indsamles efter løb igen. Vi søger igen senere på en ny baggrund. Opgaven er således udsat.

 

2. Økonomiopfølgning (Tina)

Tina redegjorde for regnskabet pr. 15. maj. Der er et mindre underskud på nuværende tidspunkt. Det forventes at blive udlignet gennem sæsonens forventede indkomster fra sommer- og efterårsarrangementerne.

 

3. Status for kontingentopkrævning (Tina + Lone) - plus forslag om at ændre opkrævningstidspunktet til marts.

7 medlemmer har fortsat ikke betalt deres kontingent, og udmeldes pr. 23. maj. Vi laver nyt medlemstjek.

Forslag til ændring af opkrævningstidspunkt til 1. marts; Søren er tovholder på punktet. Punktet tages op på et kommende kaffemøde efter løb. Søren undersøger, hvorvidt det kræver vedtægtsændring.

 

4. Brug af tidtagningsudstyret (Palle)

Vi går i dialog med Thomas og Janne om en kommende fælles arrangementsliste. Generelt mangler vi flere tidtagere specielt med viden om løbsoprettelsesprocedurer.

 

5. Drøftelse af klubbens behov for lokaler og muligt samarbejde med NFC herom (se Sørens mail herom).
Vi går i dialog med NFC og aftaler møde inden sommerferien. Nærmere aftale laves i morgen med Rene Sørensen fra NFC.
Rend og Hop atletikklubben/Frederik Schütt ønsker dialog med Guldborgsundløberne. Palle tager en indledende kontakt på henvendelsen. Vi takker nej til tilbud om at deltage i weekendens i løb/gang med afgang fra Folkedanserhuset og ud i Kohaveskoven.

 

6. Drøftelse af klubbens input til møde d. 16. maj om Idræts Campus (se vedhæftede indbydelse).

 De seks foreslåede punkter tages med til mødet. Flere fra bestyrelsen deltager.

 

7. Status for løbeskolen (Søren)
Godt 100 deltagere om mandagen og 60 om onsdagen. Nogle hold har evalueret, andre ikke. Generelt stor tilfredshed med trænerindsats og stemning. Vi holder møde mhp. på at starte løbeskole i efteråret. En god ide med speciel fokus på gå-holdet på PR siden. Vi tager selv billeder til avisen og sender en artikel. Søren laver artikel. John tager billeder til artikel mandag om 14 dage.

 

8. Eventuelt

 

  • Yoga ved Susanne Lidang d. 24. august arrangeres af John. Nordbyskolen er booket i tilfælde af regn. John sender indlæg til nyhedsbrev.
  • Løsningsforslaget for Evigheden, der blev valgt, er det dårligste for løberne; men nok bedst og flottest for flertallet.
     
  • Skal vi rykke til Hamburgskoven efter Løbeskolen? Hold 5 forbliver på cementen. Resten af holdene rykker til skoven.

 

  • Forespørgsel fra Thomas: Kan der indkøbes trøjer og jakker til alle tidtagere? Svaret er Ja, Thomas bestiller selv.

 

  • Vi giver nu alle de nuværende trænere mulighed for at tage kurset Basistræner II  for dem, der ønsker det. Der undersøges mulighed for at afholde det lokalt med lokal instruktør.

 

Nykøbing,  d.20.05.17

Referent; Palle