Generalforsamling 2012

Generalforsamling nov. 2012

Posted on 07. Nov, 2012 by Thomas Urfeldt

Referat fra Generalforsamling den 6. november 2012, kl. 19.00 i B1938’s klubhus.

 

26 deltagere

Velkomst ved Søren Møller-Madsen.

  1. Dirigent Tom Mogensen
  2. Formand Søren Møller-Madsen aflagde beretning om et år på godt og ondt – mest godt! Der har været 180 betalende deltagere i Løbeskolen, et flot antal. Klubben har fået en ny hjemmeside, men trods flere forespørgsler har ingen medlemmer kommenteret siden. Der har, i lighed med tidligere år været afholdt fire løb i klubben: Idestrupløbet, Festugeløbet, Hamborgskovløbet og Guldborgsundløbet. I alt knap 900 løbere. Derudover har klubben haft en lille andel i Sydhavsstafetten, der blev afholdt for første gang i år. Vinterens ”løb i naturen” har ikke haft så mange deltagere, men det er til stor fornøjelse for de, der møder frem. Der har kun været et enkelt vinterarrangement, og det er bestyrelsens ønske, at nogle medlemmer melder sig til at stå for en eller flere medlemsaftener. Medlemsregistreringen har i år været rent kaos. Klubben har netop indkøbt et tidtagningssystem med chips efter flere års opsparing. Et år med mange spændende tiltag.
  3. Kasserer Kirsten Mikkelsen fremlagde regnskabet, der blev omdelt til de fremmødte. Årets resultat var et underskud på 63.376,37 kr. efter indkøb af tidtagningssystem. Klubbens formue udgør 37.767,63 kr. pr. 4. november 2012.

Der var nogle spørgsmål og bemærkninger: Hvad med kontingent fra B1938? Det er endnu ikke udbetalt, men det kommer. Der er nu færre medlemmer, sandsynligvis pga. medlemsregistreringsproblemerne. Formanden gør opmærksom på at de lave udgifter til at afholde løb især skyldes at Netto på Vestensborg Allé har været sponsor af frugt og vand, så udgifterne kan holdes nede. Der er indkøbt mange ekstra løbetrøjer, som nu er på lager. Thomas Urfeldt oplyser desuden, at der vil komme et overskud til klubben fra Sydhavsstafetten, ca. 15-20.000 kr.

  1. Drøftelse af om der skal stiftes en selvstændig klub. Det vil give en mere klar organisering, men også nogle bagdele i forhold til lokaler og mere selvstændigt administrativt arbejde. En vægtig grund til at stifte en selvstændig klub er, at det har været meget svært for medlemmerne at gennemskue kontingentbetalingen via B1938 og at det samtidig ikke er klart, om man deltager i løbeskolen eller er ”ordinært medlem”. I starten af året var der 140 medlemmer, men kun ca. 70 betalte kontingent. Derefter blev sendt manuelle rykkere i flere omgange. Nu er der ca. 120 medlemmer. Stiftelse af ny klub kunne ske ved en stiftende generalforsamling i januar 2013, hvor der fremlægges forslag til vedtægter.

Uddrag af debatten:

Der var forespørgsel til det økonomiske perspektiv. Formanden oplyste, at et medlemsregistreringssystem med betalingsmodul koster 7-8.000 kr. årligt. Klubben kan låne lokaler hos kommunen, dels til opbevaring af klubbens effekter, dels til møder mv. Flere mener, der kan findes billigere medlemsregistreringssystemer.

Gerd Nielsen foreslår i debatten, at man kan vente med stiftelsen til der bliver bygget en campus i Nykøbing for at klubben kan være sikker på at kunne få et egnet lokale.

Hanne Brix Hansen taler for at få klubben til Nykøbing, da flere så måske får lyst til at være medlem.

Mikael Krøier Henriksen mener, det er en naturlig udvikling at flytte.

Formanden har talt med formanden i B1938, som godt forstår løbeklubbens problemer med at forblive en underafdeling i Idestrup.

Mikael Krøier Henriksen har talt med kommunens lokalekonsulent, der vil være behjælpelig.

Formanden synes, det er vemodigt at sige farvel til Idestrup, hvor man har været siden 1981.

Lone Clausen: Kan man benytte sig af at tage bad i karateklubben? Det er gratis ved benyttelse af motionsslangen.

Nina Rasmussen: Hvis løberne fra Løbeskolen skal føle sig hjemme, bør man flytte klubben.

Michael Ordon: Det vil give bedre basis for at lave alliancer mellem løberne.

Thomas Urfeldt: Det bliver mere gennemsigtigt og dermed lettere for nye medlemmer.

Formanden konkluderer, at bestyrelsen arbejder videre med stiftelsen og indkalder til stiftende generalforsamling i januar 2013.

Ingen stemmer imod.

  1. Formanden foreslår, at der også fremover skal være to faste ugedage til træning. Efter nogen debat bliver konklusionen, at mandag kl. 18.00 også fremover skal være fast træningstid. Derudover skal der enten være træning onsdag eller torsdag kl. 19.00. Efter afstemning er der 9 for onsdag og 10 for torsdag.

Fremover er de faste træningstider altså: Mandag kl. 18.00 og torsdag kl. 19.00 fra Cementen.

  1. Tre af de tidligere medlemmer af bestyrelsen er villige til genvalg: Søren Møller-Madsen, Tom Mogensen og Tina Oldrup. Som nye medlemmer af bestyrelsen foreslås Mikael Krøier Henriksen, Hanne Brix Hansen og Mette Aarslew-Jensen. Da der ikke står noget om antal medlemmer af bestyrelsen foreslår formanden, at alle vælges til bestyrelsen, hvilket forsamlingen godkender.
  2. Der skal fordeles opgaver i forbindelse med kommende aktiviteter.  Nina Rasmussen, Mette Aarslew-Jensen og Lone Clausen melder sig til at stå for Løb i naturen. Søren Møller-Madsen står for et maratonløb til indvielse af Motionsslangen på 42 km.  Julefrokost, test af det nye tidtagningsudstyr og stiftende generalforsamling vil finde sted lørdag den 19. januar 2013. Lone Clausen, Mette Aarslew-Jensen og Lisbeth Christiansen står for frokosten.

Gerd Nielsen gør opmærksom på, at hun stadig er klubbens medlem i Folkeoplysningsudvalget.

Resten af opgaverne forsøges besat ved den stiftende generalforsamling.

  1. Gerd Nielsen: Det er fantastisk, at det er lykkedes at få noget nyt og stort i gang på fundamentet af Idestrup Kondi.

Formanden: Streamerne til biler mv. er genfundet, så alle nu kan komme til at reklamere for klubben.

Mikael Krøier Henriksen oplyser, at klubben har fået en ekstra PC i forbindelse med anskaffelse af tidtagningsudstyret. En del af forhandlingen. Der medfølger dermed to PC’er.

Hanne Brix Hansen: Tak for at der er så mange forskellige gode løbeture i klubben.

Kaj Aage Munk: Ønsker at donere lidt kontante midler til den kommende klub, så den ikke skal starte på bar bund. Det vil ske ved den stiftende generalforsamling.

 

Til slut takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer Kirsten Mikkelsen og Preben Topp for deres arbejde for klubben.

Mødet sluttede kl. 20.15.

 

 

 

 

Referent: Tina Oldrup