Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen 2014

Til stede: 33 medlemmer

 

1. Valg af dirigent

Palle Myssen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med korrekt varsel.

 

2. Formandens beretning

Søren Møller-Madsen aflagde beretningen. Han kom bl.a. ind på at det nu er et år siden klubben blev

stiftet. Klubbens vedtægter er nu godkendt af kommunen og vi er blevet medlemmer at DAF og DGI. Vi

var så heldige at starte med at have penge på kistebunden, især pga donationer fra Munks Produkt,

10.000, Nordea Fonden 10.000 og Lolland-Falsters Løbevenner 17.000 kr. Der er pt. 148 medlemmer.

Løbeskolen havde 133 deltagere. Det var sjette gang, der var løbeskole. Fællesskabet og engagementet

omkring Løbeskolen er afgørende for aktivitetsniveauet i klubben. Tak til trænerne. Der er afholdt fire

løb og vi har været med i afholdelsen af to øvrige løb. Formanden takkede dem, der bidrog til

afholdelsen. Klubben har været godt repræsenteret ved mange løb. Der har været afholdt tre andre

arrangementer. Der er rigtig mange, der er fortsat efter løbeskolen, og det syner godt i gadebilledet. Der

er nu anskaffet tidtagningsudstyr med chips og en stor trailer. Arbejdet med Motionsslangen er trukket

ud, der mangler skiltning. Tak til bestyrelsen for et godt stykke arbejde i året, der er gået.

Forsamlingen tog beretningen til efterretning.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Mikael Krøier Henriksen omdelte regnskabet. Der var en ‘rest’ af 2012, da generalforsamlingen ikke var

på samme tidspunkt tidligere. Disse poster var på særskilt bilag. Posterne i resultatopgørelsen blev

gennemgået Resultatet af årets aktiviteter blev 4.617,38 kr., som bidrog til beholdningen på 62.401,43

kr. ved udgangen af 2013.

Spørgsmål: Udgifter til medlemsadministration, hvad indeholder de? En stor del er opstartsudgifter,

fremover vil det blive en mindre, tilbagevendende udgtft.

Spørgsmål: Hvad er udgifter til løb? Der er gule veste, vejviserflag, stole mm.

Kommentar: Søren Møller-Madsen oplyser, at pengene fra Lolland-Falsters Løbevenner er anvendt til

køb af trailer. Der er en aftale om at være med til underskudsdækning om nødvendigt.

Regnskabet blev taget til efterretning.

 

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr

Bestyrelsen foreslår at kontingentet uændret er 300 kr. Og rykkergebyr 25 kr. Enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Søren Møller-Madsen og Hanne Brix Hansen genvælges.

Janne Rasmussen stillede op og blev valgt.

 

7. Valg af 2 suppleanter

Lisbeth Christiansen og Nina Myssen blev valgt som suppleanter.

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Thomas Urfeldt og Allan Petersen blev valgt som revisorer.

Der var ingen kandidater til suppleantposten.

 

9. Eventuelt

Søren Møller-Madsen præsenterede skema med klubopgaver, hvor medlemmerne kan melde sig til at

hjælpe med arrangementer/aktiviteter i det kommende år. De fleste pladser blev besat. Hvis der er

ideer til andre arrangementer kan man bare melde sig hos Søren Møller-Madsen. Skemaet vil blive

renskrevet og lagt på hjemmesiden.

Der er gang i planlægning af et arrangement snart med Annette Fredskov. Emnet er motivation. Blandt

de fremmødte er der ca. 20 interesserede. Bestyrelsen arbejder videre, det vil blive en stor pris pr.

Person.

Søren Møller-Madsen sluttede med takke dirigenten.

Slut ca. 17.40.

 

BILAG:

Regnskab Guldborgsundløberne 2014