Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling den 7. februar 2015 i Nykøbing F. Hallerne  

45 deltagere  

Referent: Tina Oldrup  

  

1. Valg af dirigent  

Thomas Urfeldt blev foreslået – og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

  

2. Formandens beretning  

Formand Søren Møller-Madsen aflagde mundtlig beretning, hvor han kom ind på:  

Året har været karakteriseret af tre ting:  

  • Afholdelse eller medvirken til hele seks løb  

  • Et flot økonomisk resultat - Løbeskole afholdt for 7. gang.  

Især Sydhavsstafetten og Omfartsvejløbet har bidraget til at klubbens økonomiske resultat er over 90.000 kr. Det kan ikke ventes fremover. Nu er det vigtigt at pengene kommer til anvendelse til aktiviteter i klubben.  

Løbeskolen havde godt 100 deltagere udover medlemmerne. Udfordringen er at mindske frafaldet. Tak til de 15 personer, der har virket som trænere. Løbeskolen er fortsat et vigtigt element i klubben.  

Angående klubarrangementer kan der godt forbedres. Måske skal der assistance til fra medlemskredsen.  

Kommunens lokalebookingsystem fungerer ikke optimalt. Kommunen er opfordret til at gøre noget ved problemet, men der sker ikke noget.  

Kasserer Mikael Henriksen har nedlagt sine hverv i klubben efter nytår. Han takkes for sit store arbejde som kasserer, cheftræner og administrator i løbeskolen.   

Der er kommet en ny udgave af hjemmesiden efter et stort forarbejde. Den er endnu ikke helt på plads. Der blev etableret et forum, hvor medlemmer kunne udveksle oplysninger mv. Det er allerede lukket, da det gav anledning til voldsomt meget spam. Allan Kørup, Thomas Urfeldt, Hanne Brix Hansen og Janne Rasmussen takkes for deres arbejde med hjemmesiden.   

Tak til kollegerne i bestyrelsen.  

  

3. Aflæggelse af regnskab  

Kasserer Tina Oldrup aflagde det reviderede regnskab på vegne af bestyrelsen. Overskud 94.815 kr. som især skyldes Sydhavsstafettens og Omfartsvejløbets bidrag. Egenkapitalen udgør herefter 157.217 kr.   

Regnskabet blev godkendt.   

  

4. Indkomne forslag:  

Intet.  

  

5. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300 kr. og uændret rykkergebyr på 50 kr.   

Ingen stemmer imod.  

  

6. Valg af bestyrelse  

Mette Aarslew-Jensen, Lone Clausen og Tina Oldrup er villige til genvalg. Derudover foreslår bestyrelsen John Andersson som nyt bestyrelsesmedlem. Alle vælges for en toårig periode.   

  

7. Valg af to suppleanter  

Nina Myssen og Lisbeth Christiansen genvælges for et år.  

  

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant  

Allan Topp Petersen og Thomas Urfeldt blev genvalgt som revisorer.  

Henrik Thøgersen blev valgt som revisorsuppleant.  

  

9. Fordeling af opgaver i forbindelse med kommende aktiviteter i klubben  

Der blev udfyldt skema med tovholdere. Dette ligger som særskilt bilag.  

  

10. Eventuelt  

Niels Kristian Hansen: Forslag om at lave et katalog over frivillige, så man ikke skal starte forfra hver gang. Janne Rasmussen oplyser, at der allerede ligger en liste fremme, hvor man kan skrive sig på.  

Janne Rasmussen: Koordination af deltagelse og samkørsel til løb mm foregår i dag på Facebook. For de, der ikke er på Facebook, giver det lidt problemer. Man kan skrive sig på en liste, der også ligger fremme. Listen konverteres til PDF og lægges på hjemmesiden. Der er en lille mulighed for at e-mailadressen aflures af spamrobot.  

Chayka Overgaard: Husk at spørge, hvad man skal betale, når der er fælleskørsel.  

Nina Myssen: Sørg selv for at få samlet nogle kontaktoplysninger på telefonen, så man kan komme i kontakt fx ved spontane løbeture og samkørsel.  

  

Til slut takker Søren Møller-Madsen dirigenten. Desuden tak til forsamlingen for god ro og orden.   

Slut ca. kl. 18.00.