Generalforsamling 2016

Generalforsamling d. 6. februar 2016

41 deltagere

Referent: Janne Rasmussen

 

1. Valg af dirigent

Thomas Urfeldt.

2. Formandens beretning

Bestyrelsens beretning for 2015

Det helt overvejende indtryk af 2015 er et aktivt år med en række gode og forskelligartede aktiviteter, og med et enkelt trist islæt.

Klubaftener

Der har været afholdt en række klubaftener, ud over de direkte løbeaktiviteter.

- 7. februar:  Pålidelighedsløb og festmiddag i forbindelse med generalforsamlingen

- 18. maj: Foredrag om træningsplanlægning

- 15. juni: Foredrag om restitution, kost og åndedrætstræning

- 19. sept: Sensommerfest

- 15. oktober: Foredrag om fastholdelse af motivation

- 24. nov.: Foredrag om The Everest Marathon

Løbeskolen

Løbeskolen blev afviklet for 8. gang. Vi har hvert søgt at finpudse målsætninger og træningsniveauer for de enkelte hold, og det er indtrykket, at vi i 2015 ramte tæt på det bedst opnåelige med de muligheder, som vi har til rådighed. Deltagerantallet i form af ny-indmeldelser blev det laveste hidtil, ca. 50 personer. Men herudover deltog naturligvis et stort antal af de personer, som allerede på forhånd var medlemmer i klubben Indtrykket er således en vellykket løbeskole. Det blev bekræftet gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi fik helt overvejende meget positive tilbagemeldinger. Der er dog et tilbagevendende problem, at der er stort frafald i forbindelse med sommerferien. Vi planlægger derfor et nyt koncept i 2016 med en kortere løbeskole med 2 ugentlige træninger.

Stor tak til alle trænerne, som ganske ulønnet har brugt deres tid og energi den ene uge efter den anden på at holde løbeskolen i gang. Uden frivillige trænere – ingen løbeskole.

Motionsløb

Medlemmer fra klubben har været involveret i afviklingen af 4 motionsløb.

- 25. maj: Idestrupløbet

- 16. juni: Sydhavsstafetten, arrangeret af Lolland-Falsters Løbevenner, men med hjælpere fra os

- 5. august: Festugeløbet

- 12. sept.: Hamborgskovløbet

I forbindelse med Hamborgskovløbet noterer vi det specielle, at der i år også blev afholdt et konkurrerende Hamborgskovløb arrangeret af et af vores tidligere medlemmer. Sydhavsstafetten er jo vokset til et kæmpe arrangement med hele 1600 deltagere. Ellers er indtrykket, at de almindelige motionsløb, ikke bare hos os men generelt, har vigende deltagerantal, fordi der er så mange af dem, og fordi folk vil have andre oplevelser end bare en løbetid. Vi har haft en lille idegruppe, som er fremkommet med forslag til en række ny-udviklinger af motionsløbene.

Sydhavsstafetten har bidraget med ikke mindre 37.500 kr. til klubben. Mange tak til Thomas og den øvrige arrangementsgruppe.

Stor tak til hjælperne ved løbene. Igen gælder det: Uden hjælpere – ingen løb. Jeg håber, at vi fortsat kan rekruttere hjælpere til disse løb, som både skaber lokal aktivitet og bidrager væsentligt til klubbens økonomi.

Løb i naturen

Der har igen været afviklet 6 gange Løb i naturen, og på meget forskelligartede steder: Corselitze, Nr. Vedby Grusgrav, Hannenovskoven, Sakskøbing, omkring Sdr. Vedby og Vordingborg.

Tak til arrangementsgruppen, Lone, Tina, Marianne, Lasse, der som regel også har sørget for kage.

Nye klubtrøjer

I forbindelse med at vi fik opdateret vores logo og at den hidtidige klubtrøje var udgået af sortimentet, besluttede bestyrelsen at uddele en gratis klubtrøje til alle, som havde betalt kontingent inden for en nærmere angivet frist, heriblandt de ny-indmeldte fra løbeskolen. Det er en post som tynger godt på regnskabet, men også dejligt at se klubbens farver rund på stier og veje.

Tak til Hanne, som stod for indkøb og – ikke mindst – trykning af trøjerne.

Andre arrangementer eller aktiviteter

Klubben havde et stort hold til Stafet for livet, 22.-23. august.

Tilbud fra Guldborgsund Fysioterapi om et sær-tilbud på styrketræning.

Tilbud fra Aktiv Fysioterapi og Træning om et særligt yoga-hold for løbere.

Tilbagevendende tilbud om en organiseret løbetur i Klinteskoven.

Tilbud om trailtræning.

Tak til de personer, Tina, Kaj Aage, Heidi og Chayka, der mere eller mindre på eget initiativ har organiseret disse tilbud til klubbens medlemmer.

Mandagskaffe 

På baggrund af ønsket fra sidste års generalforsamling om mulighed for at mødes efter løbeturen har vi i 2015 en gang månedligt samledes i Hallen til kaffe – betalt af klubben. Det har været en gedigen succes, som har fået mange positive ord med på vejen. I den forbindelse begyndte vi også at sende en sms-reminder ud, både før kaffe og ved andre arrangementer.

Tak til Hanne for at have organiseret dette.

En eksklusion

Bestyrelsen så sig i foråret nødsaget til at ekskludere et medlem. Der ligger naturligvis tungvejende grunde og et langt forudgående forløb bag en sådan beslutning. Den pågældende fik muligheden for at få afprøvet beslutningen enten ved en ekstraordinær generalforsamling eller her ved den ordinære generalforsamling, men har ikke ønsket at gøre brug af en af disse muligheder. Uden at gå i detaljer kan jeg oplyse, at en blandt flere konfliktpunkter handlede om administration af klubbens Facebook-gruppe, som den pågældende i sin tid havde oprettet og stod som administrator for. Vi har derfor set os nødsaget til at oprette en ny Facebookgruppe med navnet ”Guldborgsundløberne - den officielle gruppe”. Men det giver til stadighed anledning til misforståelser, at der findes en Facebookgruppe med klubbens navn og logo, som ikke er kontrolleret af klubben. Jeg skal derfor opfordre alle til at slette deres medlemskab af denne ’piratgruppe’ og undlade at slå noget op på den, så den i videst muligt omfang kommer til at ligge død.

Status

196 medlemmer – pæn formue

Tak til bestyrelseskolleger

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til mine bestyrelseskolleger for et Hyggeligt, godt og konstruktivt samarbejde i året der er gået. 

 

3. Aflæggelse af regnskab

Kasserer Tina Oldrup aflagde det reviderede regnskab på vegne af bestyrelsen. Underskud på 40016,16 kr. Egenkapitalen udgør herefter 117200,41.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Fastlæggelse af kontingent og rykkergebyr

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300 kr. og uændret rykkergebyr på 50 kr. 

Ingen stemmer imod.

6. Valg af bestyrelse

Mette Aarslew-Jensen – ønsker ikke genvalg

Hanne Brix-Hansen – ønsker ikke genvalg

Janne Rasmussen - ønsker ikke genvalg

Søren Møller-Madsen – er villig til genvalg

Bestyrelsen stiller forslag om Lisbeth Christiansen, Knus Aage Munk og Palle Myssen til bestyrelse. Enstemmigt vedtaget.

Formand Søren Møller-Madsen blev ligeledes genvalgt enstemmigt.

7. Valg af 2 suppleanter

Nina Myssen og Bo Wrona Olsen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Thomas Urfeldt og Allan Top Pedersen fortsætter. Enstemmigt genvalgt. Henrik Thøgersen blev valgt til revisorsuppleant.

9. Fordeling af opgaver i forbindelse kommende aktiviteter i klubben.

Der blev udfyldt skema med tovholdere. Dette ligger som særskilt bilag.

Det tilstræbes at forskellige opgaver uddeles til små grupper med 2-3 personer som ansvarlige for at organisere aktiviteten. Vi har 2 nye løb på bedding.

10. Eventuelt

Fra medlemmerne blev der spurgt om rabataftalen med Sportsmaster. Formanden forklarede, at bestyrelsen havde valgt ikke at fastholde aftale, da vi som bestyrelse ikke vil pege på en specifik butik.

Udpegning af årets nye frivillige John Andersson, årets rutinerede frivillige Søren Møller-Madsen samt årets træner Nina Rasmussen.

 

Til slut takker Søren Møller-Madsen dirigenten. Desuden tak til forsamlingen for god ro og orden.

Slut ca. kl. 17.30.