Generalforsamling 2017

Referat fra Guldborgsundløbernes generalforsamling

Afholdt den 4. februar 2017.

 

På generalforsamlingen deltog 35 personer incl. bestyrelsen.

 

Dagsorden: 

 

1.   Valg af dirigent

 

Thomas Urfeldt blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent.

Thomas Urfeldt kunne konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelser med gældende tidsfrister og regler.

Herefter gav han ordet til formanden.

 

2.   Formandens beretning

 

·      Løbeskolen blev fremhævet som foreningens største arrangement med mange medlemmer som aktører. Men også den nye aktivitet Styrketræningsholdet på Nordbyskolen blev nævnt som en succes i sit første år.

·      Mange andre arrangementer blev også kort nævnt og fik rosende ord fra formanden med på vejen.

·      Formanden rettede en stor tak til alle dem der har lavet arrangementer og ikke mindst dem der har støttet op om gennemførslen af dem.

·      Der er i det forgangne år indkøbt nyt grej og materialer. Her kan bl.a. nævnes ny mobiltelefon, så man nu kan betale via mobilepay samt et GoPro-kamera til brug ved træninger.

·      Endelig en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet i året der gik.

 

Uddeling af titler til medlemmer, der har gjort en særlig indsats i 2016.

 

Der blev uddelt priser i tre kategorier.

 

Årets træner; Lone Clausen

Årets nye frivillige; Christel Sørensen

Årets rutinerede frivillige; Thomas Urfeldt

 

Tillykke og tak fra bestyrelsen.

 

Formandens beretning vedhæftes referatet.

 

 

3. Aflæggelse af regnskab

Kassérer Tina Oldrup aflagde beretning for årets regnskab på vegne af bestyrelsen.

Den generelle gennemgang viste indtægter på 115.884,34 kr. og udgifter på 96.438,37. Det resulterede i et samlet overskud på 19.445,97 kr. i 2016.

Klubbens egen kapital er d. 19. januar 2017 på 136.646,38 kr.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Regnskabet vedhæftes dette referat.

 

 

 

4. Indkomne forslag

Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Ingen forslag fremsendt.

 

5. Fastlæggelse af kontingent og rykkergebyr

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300,-kr. og rykkergebyr uændret på 50,-kr.

 

Forslaget blev vedtaget af forsamlingen. 

 

6. Valg af bestyrelse.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: John Andersson, Lone Clausen og Tina Oldrup er på valg. Alle 3 er villige til genvalg.

 

De tre opstillede medlemmer blev enstemmigt genvalgt.

 

 

7. Valg af 2 suppleanter

Følgende var på valg: Bo Wrona Olsen og Nina L. Myssen.

Begge var villige til genvalg.

 

Begge suppleanter blev enstemmigt genvalgt.

 

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 

Følgende var på valg: Thomas Urfeldt, Allan Topp Petersen (revisorer) og Henrik Thøgersen (revisorsuppleant).

 

Alle 3 blev genvalgt til samme poster.

 

 

9. Fordeling af opgaver i forbindelse med kommende aktiviteter i klubben 2017.

 

Det tilstræbes, at forskellige opgaver uddeles til små grupper med 2-3 personer, som ansvarlige for at organisere aktiviteten. Med flere arrangementer er der et behov for et større korps af tidtagere.

 

Der blev udfyldt klubskema med tovholdere for årets mere end 20 aktiviteter. Er vedlagt som bilag.

 

 

På bestyrelsens ønske om, at flere medlemmer bør kunne benytte tidtagningsudstyret ifm. kommende løbearrangementer, blev der agiteret for flere medlemmer af bruttotroppen. 6-7 nye friske medlemmer viste interesse. Alle deltager i en intro, som indkaldes i nærmeste fremtid, hos Thomas Urfeldt.

 

Der manglede fortsat trænere til løbeskolen.

 

På mødet meldte Dorte O. og Gitte H. sig som nye trænere.

Der er fælles trænermøde d. 13. februar.

Der blev eftersøgt yderligere ekstra trænere/indskiftere; her meldte sig yderligere 6-7 personer.

 

 

10. Eventuelt

 

Der er i år igen blevet mulighed for at købe klubtøj. Tøjet kunne prøves, bestilles og betales via mobilepay i forbindelse med generalforsamlingen. Bestyrelsen foretager samlet fælles tøjbestilling d. 10. februar.

 

 

Dagens løbehappening var i år et ”selfieløb” til kendte lokaliteter i Nykøbing. Vinderne blev kåret på baggrund af løbegruppernes mobilfotos.

Vinderne blev et 6 mands hold bestående af Niels-Kristian, Niels, Jan L., Jan R., Johnny og Palle.

 

Til slut Takker formanden dirigenten og forsamlingen for god ro og orden.

 

Mødet blev afsluttet ca. 17.40

 

 

Nykøbing F.

d. 5. februar 2017

 

 

Bilag

 

Bestyrelsens beretning for 2016

 

Bestyrelsen skal varetage klubbens formelle organisatoriske opgaver (regnskab, kontingentopkrævning, kontakt til myndigheder, information om klubben mv.). Det er derimod ikke bestyrelsens ansvar – men alle medlemmers fælles ansvar  -  at der er løberelaterede aktiviteter i klubben. Og dem har der heldigvis været mange af i 2016.

 

Den største enkelt-aktivitet er igen i år løbeskolen. Den har lagt beslag på 18 personers indsats hver uge i 22 uger. Løbeskolen blev i år for første gang organiseret med træning 2 gange om ugen, sommerferie og så træning igen i sensommeren. Det har vi oplevet stor tilfredshed med. Tak til Chayka, som har varetaget opgaven som ”skoleinspektør” i år.

 

En anden og helt ny aktivitet har været styrketræning, som startede op i starten af oktober og fortsætter hen i april med fin tilslutning og stor entusiasme. Tak til John som initiativtager og til Lone som engageret træner.

 

Af andre ”løbende” aktiviteter må vi nævne ’Løb i naturen’, som har været afviklet 7 gange.

 

Her ud over har aktiviteterne været:

16.-17. apr.      Klubtur til Hamburg Marathon

16. maj                Solopgangsløb med efterfølgende yoga på stranden og morgenmad

8. juni                  Fælles istur til Guldborg

11. juni               Biathlon stævne sammen med Nykøbing F. Skytteforening

16. juni               Temaaften om åndedrætstræning

26. juni               Sydstensløbet – afviklet sammen med Svømmeklub Falster

21. aug.               Deltagelse med et hold i Stafet for livet

27. aug.               Høstløbet

3. sept.                Sensommerfest

23.-26. sept.    Klubtur til Berlin Marathon

29. sept.             Temaaften om ernæring

30. okt.               Hamborgskovløbet – afviklet sammen med Guldborgsund Triathlonklub

15. nov.              Foredragsaften Løb i Amazonas

3. dec.                  Yoga-temadag

 

Endelig har klubben haft en andel i Enelco-løbet og ikke mindst i Sydhavsstafetten ved at stille hjælpere til rådighed.

 

Jeg vil gerne sige tak til alle de som har medvirket som arrangør af disse aktiviteter eller som hjælper ved afviklingen. Jeg har nævnt det mange gange i nyhedsbrevet og gentager det gerne her: Uden jeres indsats blev det hele ikke til noget.

 

Jeg vil også gerne nævne, at Sydhavsstafetten i 2016 blev afviklet for 5. gang. I alle årene har organisationen bag løbet uddelt overskuddet til de 3 foreninger, der står bag. I Guldborgsundløberne fik vi i år ikke mindre end 43.000 kr. Disse donationer er i høj grad med til at sikre, at vi både kan holde et højt aktivitetsniveau i klubben og have rådighed over udstyr og materiel, der gør aktiviteterne lettere, og samtidig have et lavt kontingent.

 

I år har vi bl.a. indkøbt et Go-Pro-kamera, styrketræningsstænger og nogle beachflag. Desuden har vi indkøbt en klubtelefon med Mobilepay.

 

For at undgå tvivl og uvished har vi fået varemærkeregistreret klubbens logo og Hamborgskovløbets logo.

 

Klubben har i 2016 meldt sig ind i Guldborgsund Sports- og Idrætsråd, der varetager idrætsforeningernes interesser overfor Guldborgsund Kommune.

 

Vi har undersøgt muligheden for at få rådighed over et kommunalt lokale til klubben, men har i første omgang opgivet tanken.

 

Jeg vil gerne sige en speciel tak til mine kolleger i bestyrelsen for både et godt og konstruktivt samarbejde og for en stor indsats for klubben.

 

Bestyrelsen har med baggrund i indstillinger fra medlemmerne udpeget nogle personer, der fortjener en særlig tak for deres indsats i år. Der er 3 kategorier – årets træner – årets nye frivillige – året erfarne frivillige. Og de nominerede er:

 

Årets træner – Lone Clausen: Begrundelse: Lone Clausen har i en årrække været en engageret træner i løbeskolen, og har i 2016 med kort varsel og stort engagement overtaget den nyetablerede styrketræning.

 

Årets rutinerede frivillige – Thomas Urfeldt. Begrundelse: Thomas Urfeldt har været med til at tage initiativ til en række løb – i 2016 to nye løb – og været med i arrangementet af en lang række løb. Afviklingen af disse løb er både af stor betydning for klubbens økonomi og for det samlede aktivitetsniveau i klubben.

 

Årets nye frivillige – Christel Sørensen. Christel Sørensen har i 2016 været aktiv deltager i vores tidtagerteam, og tog initiativ til og arrangerede egenhændigt Solopgangsløb med efterfølgende yoga og morgenmad.

 

Tak til Chayka, som har varetaget Løbeskolen i de seneste 2 år, men som nu har ønsket en pause