Generalforsamling februar 2022

Generalforsamling i Guldborgsundløberne lørdag d. 26.02.22 kl. 14:00

Deltagere: 25 incl. Bestyrelse

3 bestyrelsesmedlemmer har arrangeret dagens aktivitet. Deltagerne mødes på Evigheden, hvor vi deles i hold. Vi får opgaver hvor der løbes ud i byen og naturen for, at finde bogstaver til en rebus, vi får styrketrænings opgaver – alt udføres i solskin. En rigtig hyggeligt social aktivitet.

Generalforsamlingen afholdes i Nykøbing F Hallens lokale 14+15.

Vi starter kl. 16:00 med kaffe og kage. Vi var heldige, at en af de trofaste løbere har bagt både toscatærte samt lavet lagkager

Dagens vindere af eftermiddagens konkurrence blev Karin, Henrik og Niels – de fik alle 3 et gavekort på kr. 250 til Intersport

Selve generalforsamlingen starter kl. 16:30

Formanden byder velkommen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

Søren Møller Madsen blev enstemmigt valg som dirigent. Han takker for valget. Generalforsamling er lovformligt indkaldt via mail d. 5. februar 2022.

Vi går videre til formandens beretning

 

 1. Formandens beretning.

Tina Oldrup læser beretningen op. Efterfølgende spørges der, om der er kommentarer eller spørgsmål til beretningen – det er der ikke, beretningen godkendes

 

Bilag 1.

 1. Aflæggelse af regnskab

Kai Aage gennemgår regnskabet, som er udleveret til alle. Der er ingen spørgsmål og regnskabet godkendes

 

Bilag 2

 

 

 

 

 1. Indkomne forslag som ønskes behandlet. Forslagene skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag til behandling

 

 1. Drøftelse af det kommende års aktiviteter

 

Hvilke aktiviteter skal vi have i klubben i det kommende år. Bestyrelsen sørger for det skriftelige samt evt. kommunikation, derudover ønskes der deltagelse af medlemmerne så vi i fælleskab sørger for, at der er aktiviteter i klubben. Formanden sender skema rundt med det foregående års aktiviteter samt med plads til forslag til nye aktiviteter.

Alle aktiviteter bliver læst op og nu er det medlemmerne der skal melde ind på de arrangementer som de ønsker at hjælpe til på.

Lone noterer

 

Som kommentar til ønsket om den tidligere styrketræning på Nordby skolen, informeres der om fra bestyrelsen, at ønske vil blive taget op igen når vi starter træningen fra vores nye moderne samlingssted MO.VE – Motion Vesterskov.

Hvis der er lokaler derude, vil vi igen forsøge med styrketræning. Det kræver dog også, at medlemmerne er mere stabile, da der bruges ressourcer på at vores frivillige træner kommer hver gang uanset antal.

Der spørges til hvilke fordele vi får i MO.VE:

Bade muligheder, både inde og ude

toiletter

lokale hvor vi kan af holde møder og evt. arrangementer

Opbevaring af vores materiale

 •  

Åbent fra morgen til aften

Café

Fitness – med nøglebriks adgang (nøglebrik som man køber)

Ligeværdige brugere - aktiv fritid, svømmekluppen, fodbold

 

Bilag 3

 

 1. Fastlæggelse af kontingent og rykkergebyr Bestyrelsen foreslår at kontingentet uændret fastsættes til 350 kr. pr. år og rykkergebyret uændret 50 kr.

Bestyrelses forslag er godkendt

 

 1. Valg af bestyrelse.

Dorte Mie Olsen – er villig til genvalg

Janne Rasmussen – er villig til genvalg

Kaj Aage Munk – er villig til genvalg

Lisbeth Christiansen – er villig til genvalg

 

Alle genvælges og fortsætter i bestyrelsen

 

 1. Valg af 2 suppleanter.

 

Bo er villig til genvalg, Nina er fraværende, dog håber vi på hendes fortsatte deltagelse som suppleant.

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 

Thomas Uhrfeldt og Gitte Jensen er begge villige til genvalg, Søren Møller Madsen som suppleant

 

 1. Eventuel

 

Lisbeth fortæller om hendes arbejde i GSIR - hvad er GSIR?

GSIR – guldborgsund idrætsråd.

Lisbeth er valgt ind og deltager i alle bestyrelsesmøder. Et råd som har 104 foreninger under sig

Førstehjælpsudstyr kan man låne/leje

Søge om hjælp til oplevelser

Gør en forskel ”prisen”, hvor alle foreninger er samlet og hvor man hylder kulturen og idrætten i Guldborgsund Kommune.

 

 •  

Gerd fortæller om Folkeoplysningsudvalget hvor hun deltager – der kan man få hjælp til at få kontakt med kommunen, hvis man som forening har behov for at få en kontakt. De opgaver som behandles i udvalget tages op på udvalgsmøderne i kommunen.

Foreningen kommer også ud og besøger klubberne, der er taget initiativ til et besøg hos Guldborgsundløberne – evt. allerede til september hvor vi forhåbentlig er kommet ud i vores nye lokaler i MO.VE.

 

Tak til begge for information og også for deres deltages i disse foreninger, som er et vigtig stykke arbejde for vores forening.

 

Forslag om et nyt Førstehjælpskursus – tages op på bestyrelsesmøde.

 

Skraldeindsamling d. 2 april – Danmarks naturfredningsforening. Janne er tovholder på opgaven

 

Koordinering af bus til løb ex.i København. Hvis klubben lejer en bus, giver det mening af få bussen fyldt, evt. kommunikation til andre klubber på Lolland/Falster. Hvis vores medlemmer har kenskab til andre klupper, så må man gerne sige det til bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen slutter, formanden takker for god ro og orden.

 

Bestyrelsen konstituerer sig

 

Formand: Tina Oldrup. Tina er hårdt presset på sit job, bestyrelsen ønsker at hjælpe ved at formanden uddelegerer opgaverne som hun ikke selv kan nå

Næstformand: Lone Clausen

 •  

Bestyrelsesmedlem: Kai Aage Munk

                                       Lisbeth Christiansen

Henrik Thøgersen

Janne Rasmussen

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1.

Formandens beretning for 2021-22

Til generalforsamlingen den 26. februar 2022

Sidste generalforsamling blev afholdt den 21. juni 2021 og uden indledende fællesaktivitet pga. coronarestriktioner. Denne gang holder vi igen generalforsamlingen som vi kender den med aktiviteter for alle medlemmer, der har lyst, kaffe, kage og efterfølgende spisning i restauranten. Det har vi i bestyrelsen set frem til.

Lidt fra perioden siden sidste generalforsamling:

En stor ændring i den forgangne periode er, at vi fra august 2021 starter træningen kl. 17.30 mandag og onsdag. I første omgang aftalte vi i bestyrelsen, at det var et forsøg. Det tog udgangspunkt i en rundspørge til medlemmerne. Det lader heldigvis til at det passer bedre for langt de fleste.

Sydhavsstafetten blev efter aflysning i 2020 og flytning fra juni gennemført, men først den 7. september. Arrangementet var – igen – vellykket. Vejret var godt, men man kunne godt mørke, at det bliver tidligere mørkt på den årstid. Der er planlagt Sydhavsstafet 14. juni 2022. Kom og deltag med et hold, eller meld jer gerne som frivillige hjælpere. Klubben modtog i 2021 hele 50.000 kr. fra Lolland Falsters Løbevenner, der står bag det store arrangement. Det kan ikke lade sig gøre medmindre vi har frivillige, der vil være med.

Den 25. september 2021 løb vi Hamborgskovløb, næsten som i gamle dage. Løbet arrangeres i fællesskab med Tri-klubben. Der var mulighed for at søge støtte til gennemførelsen, herunder var der t-shirts til alle deltagere. Desværre var der ikke den ønskede tilslutning antalsmæssigt. Arbejdet er næsten det samme om der deltager få eller mange.

Isturen til Guldborg endte med at blive aflyst. Den var planlagt til den 29. september.

Sommerfesten blev afholdt den 9. oktober og må derfor nok kaldes en efterårsfest. Den måtte flyttes pga. Hamborgskovløbet. Det var bowling og spisning på Marielyst. En god aften i godt selskab.

Vores arrangementer i september led alle under færre deltagere end ønskeligt. Efter Danmark (og for den sags skyld også udlandet) åbnede for gennemførelse af diverse løb blev mange større løb sat i kalenderen i september. Mange havde fået overført tilmeldingerne, så det var bare med at deltage i de løb, det var muligt at nå.

DGI’s crossløbsserie – Hamborgskoven 16. januar 2022. Det tredje af fire løb med op mod 300 deltagere. Vi fandt en rigtig fin rute på ca. 4.3 km. i Hamborgskoven. Det var en kold dag, men alt gik fint og rigtig mange af deltagerne roste arrangementet. I forberedelsen aftalte jeg med Middelaldercentrets direktør, at vi for en fin pris for rengøring mv. kunne låne deres indendørs toiletter, men så blev der lukket ned for kulturelle institutioner og dermed blev det til en løsning med toiletvogn i stedet. Centret stillede også p-pladsen til rådighed og kom med gode råd omkring udnyttelsen af pladsen og det tilstødende græsareal.

Løb i naturen er en tilbagevendende aktivitet med god tilslutning. Det bliver som regel gennemført uanset vind og vejr, men i januar 2022 var vejrudsigten lige voldsom nok. Da vejrudsigter har det med at ’male Fanden på væggen’ så vi tiden an inden aflysning. Vores seje medlemmer Jens Erik Korsgaard og Søren Møller-Madsen nåede ikke at se aflysningen, så de mødte op og gennemførte. Imponerende gjort i det blæsevejr. Turen er efterfølgende gennemført med rigtig flot deltagelse, selv om det også denne gang blæste. Måske var det Bos ’lokkemad’ med hjemmebagte boller og æbler, der trak? Palle bidrog også med hjemmebagte småkager til kaffen. Tidligere var Løb i naturen en månedlig vinteraktivitet, men det nuværende planlægningshold har kun holdt pause i højsommeren. Det er blevet godt modtaget.

Vi har ingen kåringer af de mest fremtrædende frivillige i år, men vil nok vende tilbage, når vores aktivitetsniveau forhåbentlig snart er tilbage på tidligere års niveau.

I løbet af året er Lisbeth Christiansen valgt ind i GSIR og Gerd Nielsen i Folkeoplysningsudvalget. Dejligt, at vi kan være repræsenteret og dermed få indflydelse på forhold, der vedrører Guldborgsundløberne. De vil fortælle lidt om, hvad de arbejder med, når vi kommer til Eventuelt.

Tak til alle de frivillige, der stiller op, når vi beder om det. Det er en betingelse for afvikling, uanset om der er tale om træning, løbearrangementer eller sociale arrangementer.

Lidt fremtid:

Vi kan se frem til at få ’fast bopæl’ i Mo.Ve sammen med andre foreninger. Det kan måske skabe bedre kendskab til klubben og tilføre nye medlemmer – måske endda lidt foryngelse i medlemsskaren. Det kunne være, at fx fodboldspillere eller svømmere kunne tænke sig at deltage. En mulighed kunne også være de forældre, der alligevel venter på at deres børn deltager.

Mo.Ve er nået langt frem i byggeprocessen. Nøglen ventes overdraget umiddelbart efter påske til René Fjeldsøe Sørensen, formand for NFC. Derefter resterer nogle udendørs arbejder på området. NFC afholder pinsecup lige i begyndelsen af juni og jeg forventer, at vi lige derefter kan begynde at bruge det fælles foreningshus. Der skal laves aftaler mellem foreningerne om, hvordan vi i fællesskab bruger huset. Der bliver café, hvor man kan købe mad og drikke, det kan måske friste nogen efter løbeturen? Og vi kan indtage mandagskaffen den første mandag i måneden i caféen.

Desuden bliver der bad, omklædning, udendørs trænings redskaber og et fitnessrum.

Det er spændende, hvor meget fornøjelse, vi kan få af det.

Løbeskolen starter op, men vi er udfordret på trænersiden. På trods af opfordringer i nyhedsbrevet er der ikke rigtig kommet nye til. Det kan betyde, at der er hold, hvor vi ikke har trænere. Alle, der kunne overveje at give en hånd med, opfordres til at få en snak med Janne Rasmussen, der koordinerer løbeskolen eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vi sørger for trænertøj og tilbyder deltagelse i DGI’s trænerkurser. Vi tager udgangspunkt i DGI’s træningsprogrammer, og hjælper gerne hinanden med gode idéer til træningen.

Den 1. maj 2022 er der TV2Øst-løb i Nykøbing F. Tri-klubben og Guldborgsundløberne er igen med som arrangører. Denne gang kan det forhåbentlig lade sig gøre at afvikle det, som det oprindeligt er planlagt. Der er distancer fra 2 km til Halvmaraton. Som noget nyt er der 1 times stafetløb á 1 km. pr. omgang. Spændende nyhed, hvor holdene kan sammensættes helt på tværs af alder, køn og løbeforudsætninger. Onlinetilmelding indtil 25. april, der er t-shirts til alle deltagere. Dog skal den tilvælges ved stafet.

Bestyrelsen har besluttet, at der kan bestilles bus til løb, hvor vi har en større gruppe deltagere. Økonomien er god på trods af Corona, det skal komme medlemmerne til gode.

Til slut vil jeg takke resten af bestyrelsen for det gode samarbejde. Vi holder ikke mange møder, men bruger mail og Facebook til kommunikationen – hvis altså ikke vi alligevel ser hinanden i forbindelse med løbeture.

Tina Oldrup Formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2.               

 

 

 

Bilag 3.

Klubopgaver for året 2022

 

Forslag til aktivitet

Beskrivelse af opgaven

Tovholder

Med-arrangør(er)

Hjælpere på dagen

Sommerfest

Fastlægge tid og sted – udarbejde indbydelse – modtage tilmeldinger - foretage evt. indkøb – organisere oprydning - kommunikation til Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev

Gitte

Lisbeth

 

 

 

 

Vinterfest (generalforsamling)

(februar)

Arrangement af en eller flere aktiviteter før generalforsamlingen – aftaler vedr. forplejning efter generalforsamling – udarbejdelse af indbydelse - kommunikation til Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev

Lone

Janne

Kaj Aage

 

 

Buskoordinatorer

Bus bestilles til løb, hvor vi har/forventer større grupper af deltagere. De relevante løb skal identificeres, og der skal tages kontakt til et/flere busselskaber for indhentning af priser.

Janne

Jens Erik

 

Hamborgskovløbet

(oktober)

Fastlægge af tid og rute(r) – tilladelse fra skovejere, kommune og politi - udarbejdelse af indbydelse – PR-arbejde – fremskaffelse af hjælpere – udarbejdelse af resultatliste - kommunikation til Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev

Thomas U

Torben H

Peter

Gert

Søren, Gitte,

Søren (Gertes mand)

Johnny, Karin, Lotte

 

-

 

 

 

 

Madpakkeløb

Fastlægge starttidspunkt og rute - udarbejde indbydelse - kommunikation til Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev

Dorte Mie

Lisbeth

 

 

Is tur 1 (lang)

Fastlægge starttidspunkter - udarbejde indbydelse – aftale bus til hjemtransport – modtage tilmeldinger - kommunikation til Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev

Lone

 

Janne

 

Is tur 2 (kort)

Fastlægge starttidspunkt og rute - udarbejde indbydelse – modtage tilmeldinger - kommunikation til Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev

Karin

Jens Erik

 

 

Løb i naturen – sommer+vinter

Fastlæggelse af 6 lørdage el. søndage i sommerhalvåret – udvælgelse af starttidspunkt, startsted, og ruter ca. 5 og ca. 10 km - kommunikation til Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev

Bo, Palle

Gert

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpere til Sydhavsstafetten

14. juni 2022

 

Gert, Peter, Niels Allerup, Lotte, Erling, Johnny, Lars, Janne, Søren

Lone, Kaj Aage

 

Hjælpere til TV2 Øst Løbet

1. maj 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitte, Peter, Kirsten, Karin, Henrik, Lone, Johnny, Tina, Lotte, Dorte Mie, Bo. Søren, Niels Christian

Klubaften 1

Planlægge en klubaften – skaffe løberelevant indlægsholder internt eller eksternt – lave indbydelse – sørge for at der bliver reserveret lokale, AV-midler samt forplejning - kommunikation til Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev

 

(max 3 personer)

 

Klubaften 2

Planlægge en klubaften – skaffe løberelevant indlægsholder internt eller eksternt – lave indbydelse – sørge for at der bliver reserveret lokale, AV-midler samt forplejning - kommunikation til Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev

 

(max 3 personer)

 

Koordinerende træner til løbeskolen

Samle den nødvendig skare af trænere – sammen med trænerne sætte rammerne for det kommende års løbeskole – indkalder trænerne til opstarts- og evalueringsmøder - informationsmøde for potentielle deltagere - PR

(Janne Rasmussen)

Trænere til løbeskole + gå-hold

Møde hver gang (så vidt muligt) i 13 + 8 uger – udarbejde det endelige program for holdet i perioden og gennemføre det aftalte program med holdet

Vi mangler nye emner!

Kirsten (gåhold)

Stafet for livet

13.-14. august 2022

Samle og organisere et eller flere hold som deltagere i stafetten

 

Peter

Tina

Kaj Aage

 

En månedlig kaffetår efter løbeturen

Fastlæggelse af tidspunkt, aftale med Hallen, kommunikation til medlemmerne (sms, Facebook)

Efter flytning til Mo.Ve kan vi aftale det med caféen dér.

(Lone Clausen)

Ugentlig styrketræning i vinterhalvåret

Reservation af lokale – udarbejde træningsprogrammer - kommunikation til Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev

Vi kikker på det når vi flytter til MOVE

 

 

Intervaltræning onsdage

 

Bo

Janne