Generalforsamling juni 2021

Generalforsamling Guldborgsundløberne mandag d. 21. juni 2021 kl. 19:15

Deltagere: 26 medlemmer inkl. Bestyrelsen.

Generalforsamlingen afholdes i Nykøbing F Hallens lokale 14+15.

Der serveres en sandwich, vand samt kaffe og te.

Formanden byder velkommen

Dagsorden

  1. Valg af dirigent:

Thomas Urfeldt blev enstemmigt valg som dirigent. Han takker for valget. Generalforsamling er lovformligt indkaldt på trods af alle covid19 restriktionerne.

Vi går videre til formandens beretning

  1. Formandens beretning:

Tina Oldrup læser beretningen op. Efterfølgende spørges der, om der er kommentarer eller spørgsmål til beretningen – det er der ikke.

Bilag 1.

  1. Aflæggelse af regnskab:

Kai Aage gennemgår regnskabet, som er uddelt til alle deltagere. Der er efterfølgende ingen spørgsmål.

Bilag 2.

  1. Indkomne forslag:

Thomas informerer om, at der ikke er modtaget nogle forslag

  1. Drøftelse af det kommende års aktiviteter:

Tina sender dokument rundt til alle med tidligere foreslået aktiviteter. Der spørges ud, hvem der kunne have lyst til, at være tovholder eller deltager i de forskellige aktiviteter. Tina og Lone noterede navne.

Bilag 3.

  1. Fastlæggelse af kontingent og rykkergebyr:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og rykkergebyr. Det vedtages.

 

  1. Valg af bestyrelse:

Henrik Thøgersen – villig til genvalg

Lone Clausen – villig til genvalg

Tina Oldrup – villig til genvalg

Alle 3 ønsker, at fortætte i bestyrelsen

Valg af 2 suppleanter:

Nina Myssen og Bo Wrona er villige til genvalg, begge genvælges

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant:  

Gitte Jensen, Thomas Urfeldt forbliver revisorer, Søren Møller Madsen som revisor suppleant

  1. Evt.

hverken bestyrelsen eller deltagerne har emner under evt.

 

Bestyrelsen konstituerer sig. Tina Oldrup fortsætter som formand, Kai Aage Munk som kasserer og Dorte Mie Olsen som sekretær

Første møde i bestyrelsen afholdes d. 5. juli kl. 19:15. Mødet afholdes hos Lone

 

Bilag 1. Formandens beretning

Formandens beretning for året 2020-21

Denne beretning medtager en del af 2021, da generalforsamlingen er udskudt i forhold til vedtægternes bestemmelse om afholdelse i februar.

Da vi holdt generalforsamling 1. februar 2020, havde vi ingen idé om at Corona ville vende op og ned på vores liv, også i løbesammenhæng, en god måned senere. Vi planlagde som sædvanlig en masse aktiviteter i løbet af året, men stor del måtte enten aflyses eller ændres på grund af regler om forsamlingsforbud.

Løbeskolen blev næsten aflyst allerede fra starten. Vi måtte være kreative, så der blev lavet to startsteder, Hamborgskoven og NFC-syd, og forskellige mødetider for holdene. Det lykkedes rimelig godt, men det var nu dejligt, da alle igen kunne starte samtidig fra Cementen.

En del løbere var også kreative hen over vinteren med mødesteder rundt omkring, så vi ikke var flere samlet, end der var tilladt.

Seneste træningsinitiativ er intervaltræning på Katedralskolens cindersbane hver onsdag kl. 18.00. Her trænes kort, men hårdt på individuelle niveauer. Der er fin tilslutning til træningen, ca. 25 personer. Katedralskolen henvendte sig til klubben for at lave en aftale. Vi er meget velkomne, blot vi har sagt, hvilke tidsrum, vi ønsker. Der skal bygges en hal ved skolen, og når det går i gang, skal vi gå ind ad hovedindgangen overfor Sophie Skolen.

TV-Øst Løbet – der blev arrangeret i samarbejde med Guldborgsund Triathlonklub måtte aflyses, men der blev gennemført en virtuel udgave og løbet blev i stedet annonceret til den 2. maj 2021. Dette blev ligeledes aflyst, men der blev også denne gang en ’light udgave’ og nu ventes det gennemført i Nykøbing i begyndelsen af maj 2022.

Sydhavsstafetten, der afholdes i Maribo af Lolland-Falsters løbevenner, blev aflyst. Dette medførte så også, at vi ikke fik tilskud fra Sydhavsstafetten. Vi ansøgte i den forbindelse om Corona-hjælp og fik ca. 15.000 kr.

Stafet for livet, hvor vi har været faste deltagere, måtte også aflyses.

Sommerfesten blev gennemført til deltagernes store fornøjelse. Der var først tur i Labyrinten i Toreby afsluttende med kaffe og kage, og derefter fælles spisning i Toreby Hallens Café. Der var fælles cykling fra Nykøbing til Toreby.

Hamborgskovløbet blev ikke gennemført. Kan vi få det i gang igen? Det er jo et af de rigtig gamle motionsløb.

Løb i naturen måtte holde ufrivillig pause, men kom derefter godt i gang og har været velbesøgt.

Tak til alle de frivillige, der har været med til at få aktiviteter gennemført – og til deltagerne.

Trænersituationen er lidt stram, vi mangler til gruppe 10-21 og har næsten ingen indskiftere. Vi tilbyder alle trænere at tage DGI’s træneruddannelse. Første trin er dog at melde sig som interesseret. Da løbeskolen er en vigtig del af klubbens arbejde, er det også vigtigt, at vi har trænere til alle hold.

Økonomien i klubben er stadig god, trods aflyste arrangementer, da også de arrangementer, der koster noget har måttet aflyses.

Medlemstallet går tilbage. I 2019 var vi 191 medlemmer, i skrivende stund er tallet faldet til 152. En del skyldes nok, at vi ikke har kunnet promovere vores klub gennem løbeskolen, nu i to sæsoner. Vi er stadig ’den store løbeklub’ i DGI-sammenhæng, men vi skulle også gerne kunne fastholde og tiltrække medlemmer fremover.

Mandagskaffen, der har været en stor succes, har også måttet aflyses. I bestyrelsen snakkede vi om at vi gerne ville give medlemmerne noget, der kunne erstatte de manglende arrangementer. Valget faldt på en lille løberygsæk med logo. Bestyrelsen delte ruter mellem sig og gik, løb, cyklede og bilede rundt til alle medlemmer.

Vi oplevede i den forbindelse, at der var en del medlemmer, der ikke længere boede på de adresser, de havde registreret i klubmodul. Det giver anledning til at huske alle på, at de selv skal ændre adresse, mailadresse og telefonnummer via hjemmesiden.

Idrætscampus MO-VE er endelig ved at blive bygget. Der forventes ibrugtagning i uge 7 2022. Murene rejses i uge 25 2021, og udearealerne er ved at blive klargjort til udbud. Det bliver spændende at se, når det bliver færdigt. Vi skulle gerne få glæde af gode, nye faciliteter, både til socialt samvær og til træning. Flere andre klubber kommer også til at benytte idrætscampus.

Jeg ser optimistisk frem til at vi igen har mulighed for at dyrke vores løbemotion sammen og afholde de arrangementer, vi har lyst til.

Til slut vil jeg takke resten af bestyrelsen for det gode samarbejde. Vores arbejde har også været lidt mere besværligt under coronaen, men der ser ud til at være lysere tider på vej.

Tina Oldrup

Formand

 

Oversigt over klubopgaver finder du her: