Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2. oktober 2017

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent – Thomas Urfeldt blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at eventuelle ændringer af vedtægterne skulle besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

2.Forslag fra bestyrelsen om ændret formulering i vedtægternes § 4 om kontingentopkrævning.

Nuværende formulering i vedtægterne: ”Kontingentet – gældende for perioden 1. april til 31. marts – opkræves 1 gang årligt i april måned. Ved indmeldelse efter 1. oktober betales halvt kontingent. Ved indmeldelse efter 1. februar betales kvart kontingent”.

Foreslås ændret til: ”Kontingentet – gældende for det aktuelle kalenderår - opkræves 1 gang årligt i marts måned. Ved indmeldelse efter 1. august betales halvt kontingent.

Formanden, Søren Møller-Madsen uddybede med, at man ønsker en tidsmæssig adskillelse mellem den normale kontingentopkrævning og indmeldelser i løbeskolen, for at undgå at nogen bliver opkrævet 2 gange.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

3.Eventuelt – Intet

 

Der var ca. 35 fremmødte medlemmer.

 

Nykøbing Falster, 2. oktober 2017

Thomas Urfeldt

Dirigent