Referat fra Guldborgsundløbernes Generalforsamling lørdag d. 01. februar 2020

32 medlemmer deltager udover bestyrelsen

Formand Søren Møller Madsen byder velkommen til årets generalforsamling og takker samtidig de frivillige kagebagerne for de meget lækre kager som vi har fået til kaffen.

Dagsorden:

Punkt 1                               Valg af dirigent.

Bestyrelsen anbefaler Thomas Urfeldt, som takker for valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og afholdes i februar.

Punkt 2                               Formandens beretning

Ingen kommentarer til beretningen, så beretningen accepteres.

Dette er sidste generalforsamlings beretning fra Søren, da han går af som formand. Søren fortæller om sine mange år med løb og bestyrelsesarbejde, fra Idestrup Kondi og senere Guldborgsundløberne.

Søren fortæller om bestyrelsens spørgeskema undersøgelse – der var 73 medlemmer der deltog i undersøgelsen.

Bestyrelsen sætter stor pris på alle vores frivillige hjælpere og senere på Generalforsamlingen vil alle de frivillige få udleveret en halsedisse samt en vandflaske (blå med guldborgsundløbernes logo). Der skal også tages et fælles foto.

Efter Sørens beretning spørges der fra et medlem, hvordan det går med Campus. Søren fortæller kort, at NFC har alle de midler de skal bruge til at opstarte byggeriet. Da der er fonde imellem sponsorerne giver det anledning til forskellige krav til brug af tilskuddet, derfor tager det længere tid en man regnede med. Opstart af byggeriet medio 20.

Beretningen ligger som Bilag 1.

 

Punkt 3                               Aflæggelse af regnskab v/Tina Oldrup

Tina Oldrup løber alle posterne igennem, ingen spørgsmål til regnskabet fra deltagerne.

 

Punkt 4                               Forslag om vedtægtsændring

Bestyrelsen udgør i dag 7 medlemmer. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Da vi ønsker, at udvide bestyrelsen med flere bestyrelsesmedlemmer ønsker vi en vedtægtsændring for, at få en bestyrelse der er mere fleksibel, samt at vi kan have muligheden for en kasserer uden for bestyrelsen.

Der spørges fra et medlem, om muligheden for at bruge en ekstern hvis vi i klubben pludselig har mulighed for at få hjælp fra et medlem – der svares at det er der mulighed for.

Der stemmes ved håndsoprækning. Mere end 2/3 der stemmer ja, så vedtægtsændringer er hermed vedtaget.                                                                                                                                                                                           

Punkt 5                               Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Punkt 6                               Drøftelse af det kommende års aktiviteter

Søren gennemgår forskellige slides i forbindelse med vores spørgeskema undersøgelse.

Skema om klubopgaver er fordelt på alle bordene og Søren spørger i plenum hvilke aktiviteter i klubben, man har lyst til at deltage i.

Tina og Lone noterer navne på de frivillige der ønsker at hjælpe i de forskellige kategorier

Lone fortæller om styrketræningen og om deltagelsen, som umiddelbart er meget dårlig. Skal vi fortsætte? Konklusionen bliver, at der fortsættes som hidtil. Der spilles spørgsmål fra salen om man   evt.                                            kan deltage i andre kluppers styrke træning så vi ikke selv skal leje og organiserer, der nævnes flere forskellige klubber som har styrketræning på programmet.

Forslag om, at torsdagstræningen kun tilbydes hver 14dg.

Et medlem foreslår, at man tager det op igen når Campus er færdig bygget.                                          

                                                                 

Punkt 7                               Fastlæggelse af kontingent og rykkergebyr.

Der er uændret kontingent samt rykkergebyr.

Der stemmes ved håndsoprækning – ingen ønsker ændringer og ingen indvendinger.

 

Punkt 8                               Valg af bestyrelsen

Dorte Mie – er villig til genvalg

Janne Rasmussen – er villig til genvalg

Kaj Aage Munk – er villig til genvalg

Søren Møller-Madsen – er ikke villig til genvalg

                                          

Bestyrelsen forslår Henrik Thøgersen som nyt medlem af bestyrelsen.                                        Henrik Thøgersen accepterer valget

                                          

Alle som var villige til genvalg, blev valgt.

 

Punkt 9                               Valg af 2 suppleanter

Nina Myssen og Bo Wrona er villige til genvalg – begge valgt

Punkt 10                             Valg af 2 revisorer samt 1 revisor suppleant

Thomas er villig til genvalg - valgt

Gitte Jensen stiller op som revisor- valgt

Jens Erik Korsgård er ny revisor suppleant

Punkt 11                             Fokus på årets frivillige.

Årets træner er valgt af alle trænerne: Dorte Mie Olsen

Årets frivillig – Gerd Nielsen

Årets frivillig – Helge Gohlke

Der udleveres et meget flot diplom med flotte begrundelser for valget samt et gavekort

Alle frivillige får udleveret en halsedisse, samt en flot blå vandflaske. Der tages et billede af alle de frivillige

Punkt 12.                            Evt.

Lone holder en tale for afgående formand Søren. Søren får overrakt en Portvin årgang 1994, som er året for da Søren startede som formand samt et flot sæt øbetøj. Dette er en gave fra alle medlemmerne.

Søren får stor ros og tak                             

Søren runder generalforsamling af og takker for god ro og orden.

Efterfølgende er der mad i selskabslokalerne.

 

Bestyrelsen konstituerer sig.

Ny formand:   Tina Oldrup

Næstformand: Lone Clausen

Kasserer:        Kai Aage Munk

Sekretær:       Dorte Mie Olsen

            

Bestyrelsesmedlemmer:

Janne Rasmussen

Henrik Thøgersen

Lisbeth Christiansen            

                                                        

            

 

 

 

 

Bilag 1.

Formandens beretning for året 2019.

 

Vi har haft endnu en god sæson med fornuftig aktivitet.  Antallet af arrangementer har været på niveau med de foregående år, dog med enkelte nyskabelser. Tilslutningen har været pæn, uden dog at være prangende. Vi har derfor her kort før generalforsamlingen lavet en spørgeskemaundersøgelse af, hvilke aktiviteter, der er størst interesse for blandt medlemmerne. Der var 76, der svarede tilbage, og det må siges at være en pæn svarprocent.

 

Vi ser - ligesom så mange andre foreninger - at det er svært at rekruttere frivillige til at forestå arrangementer, og at der i høj grad er tale om gengangere fra det ene år til det andet. I alt 35 medlemmer, har på den ene eller anden måde medvirket til at gennemføre et arrangement. Til dem vil jeg gerne sige ”Tak for indsatsen. Det er jer, der sikrer liv i klubben”. Men det er under 1/5 del af medlemsskaren, der har givet et nap til at holde klubben aktiv, og det kunne jeg godt ønske bedre.

 

Aktiviteter:

Den største enkelt-aktivitet har igen været løbeskolen, som blev afviklet for 12. år i træk. Den forløb over 13 uger i foråret og 8 uger i sensommeren. I alt 15 trænere + 7 indskiftere eller opvarmere har hjulpet til. Jeg finder forsat, at løbeskolen er et helt afgørende aktiv for klubben, både i forhold til vores nuværende medlemmer, men også som inspirator i forhold til at rekruttere nye medlemmer. 39 nye medlemmer fik vi i alt i 2019.  Tak til trænere og øvrige hjælpere for indsatsen med løbeskolen.

 

Af andre aktiviteter, som har strakt sig over længere tid, vil jeg også nævne styrketræning for løbere, som blev startet op forrige efterår og som er foregået hen over hele vinteren. Tak til Lone og John for indsatsen med at organisere styrketræningen.

 

Vi har haft 6 gange løb i naturen i januar, februar, marts, oktober, november og december. De fleste gange med efterfølgende kage, og i december med gløgg og æbleskiver. Det er en aktivitet, som der er stigende tilslutning til. Også tak til arrangørgruppen.

 

Endelig har vi haft 3 klubaftener i februar, marts og maj med forskellige indlægsholdere.

 

Herudover har der været en stribe endags-arrangementer:

9. feb.            Generalforsamling med forudgående løb og efterfølgende fællesspisning

25. marts       Introduktionsmøde til løbeskolen

29. maj          Madpakkeløb

10. juni          Solopgangsløb med efterfølgende yoga og morgenmad på Marielyst strand

11. juni          Sydhavsstafetten afviklet af Lolland-Falsters Løbevenner med hjælpere fra Guldborgsundløberne

19. juni          Løbe- og gåtur til Guldborg med efterfølgende is

17-18. aug.     Deltagelse med hold i Stafet for livet

31. aug.          Sensommerfest

21. sept.        Hamborgskovløbet

12. okt.          We Walk

 

Ud over Sydhavsstafetten har medlemmer fra klubbens også deltaget i arrangement af Enelcoløbet og Motionsløb v. Marielyst strand.

 

Tak til alle frivillige, som har bidraget til at gennemføre disse aktiviteter. Her skal vi også huske på en gruppe, som let bliver overset, nemlig tidtagerne. Også tak til dem.

 

Andre emner:

Klubben har igen i år fået en overordentlig flot donation fra Lolland-Falsters Løbevenner på hele 43.000 kr. Det er overskud fra Sydhavsstafetten, der på denne måde kommer os til gode. Det er bl.a. årsagen til, at vi har, kunne holde forskellige arrangementer gratis eller med begrænset deltagerbetaling, haft råd til træneruddannelse, og naturligvis til at kontingentet kan holdes så lavt. Tak til Lolland-Falsters Løbevenner med Thomas Urfeldt i spidsen, og tak til de medlemmer som medvirkede ved afvikling af Sydhavsstafetten.

 

Klubben har lige nu 191 medlemmer. Sidste år ved samme tid var det 204, og medlemstallet er gået en smule tilbage de seneste 2 år, men vi er stadig klart den største løbeklub i DGI Storstrømmens område. klubben.

 

Jeg orienterede sidste år kort om planerne for det nye Idrætscampus, som skal ligge overfor Vandrerhjemmet, og hvor vi regner med at skulle have tilholdssted. Jeg nævnte dengang, at det var tanken at tage første spadestik umiddelbart efter pinse. Det er fortsat planen – nu er det bare pinsen 2020. Projektet har opnået økonomisk støtte fra 2 større fonde og en tredje er i udsigt. Problemet er, at fondene ”blander sig” og har ønske om, at projektet bliver ”nyskabende”. Når Idræts-Campus engang er etableret, vil vi skulle indøve nogle nye vaner i klubben, når der er mulighed for bad, kantine, socialt samvær m.v. i forbindelse med aktiviteterne. Jeg tror, at det kan blive rigtig godt.

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

 

Søren Møller-Madsen