Referat fra Guldborgsundløbernes Generalforsamling lørdag d. 9. februar 2019

27 medlemmer deltager udover bestyrelsen

Formand Søren Møller Madsen byder velkommen til årets generalforsamling

Dagsorden:

Punkt 1                               Valg af dirigent. 

Bestyrelsen anbefaler Thomas Urfeldt, som takker for valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og afholdes i februar.

Punkt 2                               Formandens beretning

Ingen kommentarer til beretningen, så beretningen accepteres. Søren Møller Madsen indskyder, at senere på Generalforsamling skal alle frivillige have udleveret en halse disse og der skal tages et fælles foto. Beretningen ligger som Bilag 1.

Punkt 3                               Aflæggelse af regnskab v/Tina Oldrup

Tina Oldrup løber alle posterne igennem, ingen spørgsmål fra deltagerne. Dog er der er positiv tilkendegivelse fra deltagere i Generalforsamlingen, at klubben har råd til at uddanne løbetrænere.

Regnskabet ligger som Bilag 2.

 

Punkt 4                               Indkomne forslag

                                           Ingen

Punkt 5                               Drøftelse af det kommende års aktiviteter

Søren Møller Madsen – det er afgørende for klubbens økonomi at vi har frivillige til at hjælpe. Derfor sættes der sedler op på væggen, hvor medlemmerne kan melde sig på en opgave, enten som hjælper eller arrangør. John Andersson og Søren Møller Madsen har skrevet alle de løb op, som vi plejer at være med i.  Der udleveres post-it og medlemmerne skal så skrive deres navn og sætte det på de opgaver, hvor de ønsker at hjælpe.

Ekstra forslag fra træner Gitte Mie – om et madpakkeløb, en tur ud i det blå for alle løbere uanset hold og distance. Positive tilkendegivelser.

Thomas Urfeldt takker for den store tilslutning af Guldborgsundløbere, som er frivillige i forbindelse med Sydhavs Stafet.

 

Punkt 6                               Fastlæggelse af kontingent og rykkergebyr.

Der er uændret kontingent samt rykkergebyr, ingen indvendinger.

 

 

Punkt 7                               Valg af bestyrelsen

                                           Tina Oldrup, er villig til genvalg – valgt

Lone Clausen, er villig til genvalg – valgt

John Andersson, ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen peger på Janne Rasmussen som nyt bestyrelsesmedlem

Janne Rasmussen accepterer valget.

Søren Møller Madsen takker med vingave, John Andersson for hans arbejde i bestyrelse. 

Punkt 8                               Valg af 2 suppleanter

                                           Bo Wrona – er villig til genvalg – valgt

                                           Nina Myssen – er villig til genvalg – valgt

Der spørges fra et medlem, hvorvidt suppleanter sidder med ved bestyrelsesmøderne. Søren Møller Madsen svarer at det ikke er kutyme.

Punkt 9                               Valg af 2 revisorer samt 1 revisor suppleant

                                           Thomas Urfeldt er villig til genvalg – valgt

                                           Henrik Thøgersen er villig til genvalg – valg

Revisor suppleanten er udmeldt af Guldborgsundløberne, derfor skal der vælges en ny. Bestyrelsen peger på Gitte Jensen som accepterer valget.

Punkt 10                             Udpegning af års frivillige.

Lone Clausen overrækker diplomer til de frivillige, som har fået flest stemmer i den konkurrence om at blive, årets rutinerede frivillige, årets nye frivillige og årets træner.

Vindere af konkurrencen blev:

Gitte Rosenqvist – årets nye frivillige

Jens Erik Korsgaard – årets træner

Søren Møller Madsen – årets rutinerede frivillige

Alle modtog et indrammet diplom, samt et gavekort til sportsmaster.

Punkt 11.                            Evt. 

Der nævnes fra medlemmerne, at der er info møde omkring erfaringer fra et 12 ugers forløb med fysiske aktiviteter i naturen. Aktiviteterne skal ligge i dagtimerne, og er derfor mest henvendt til seniorer.

Der informeres om, at der er gratis T-shirts samt enkelte veste, som man må tage. Tøjet bliver lagt frem inden spisningen.

Der stilles spørgsmål omkring Campus, Søren Møller Madsen informerer kort om det vi ved. 

Mht. hjælpere til Sydhavs Stafet – det er vigtigt at få meldt ud fra Thomas Urfeldt hvis der mangler hjælpere.

Bestyrelsen takker for lækker kage som blev medbragt til kaffen – fra Gitte Rosenqvist og Gitte Jensen

Kort intro mht 2 klub aftener, de er lagt mandag aften efter løb. Hvis man tilmelder sig, er der gratis sandwich og vand.

 

Den nye bestyrelse konstituerer sig:

Søren Møller Madsen – formand

Lone Clausen – næstformand

Tina Oldrup – kasserer

Dorte Mie Olsen – sekretær

Kai Aage Munk

Janne Rasmussen

Lisbeth Christiansen

                                           

Bilag 1.

Formandens beretning 2018. 

 

Endnu en god sæson med fornuftig aktivitet.  Sammenlignet med tidligere år er der nok lidt større tilslutning til fælles løbeaktiviteter udenfor løbeskolens periode. Til gengæld har antallet af arrangementer været færre. Vi ser - ligesom så mange andre foreninger - at det er svært at rekruttere frivillige til at forestå arrangementer, og at der i høj grad er tale om gengangere fra det ene år til det andet. Der er dog kommet enkelte nye frivillige også i år. I alt 43 medlemmer, har på den ene eller anden måde medvirket til at gennemføre et arrangement. Til dem vil jeg gerne sige ”Tak for indsatsen. Det er jer, der sikrer liv i klubben”.

 

Aktiviteter:

Den største enkelt-aktivitet har igen været løbeskolen, som blev afviklet for 11. år i træk. Den forløb over 13 uger i foråret og 9 uger i sensommeren. Gå-holdet, som startede op sidste år, har vist sig godt og bæredygtigt, mens holdet for ny-løbere ikke har haft den store tilslutning. Vi havde 7 forskellige hold. Og i alt 16 trænere + 5 indskiftere eller opvarmere har hjulpet til. Jeg finder forsat, at løbeskolen er et helt afgørende aktiv for klubben, både i forhold til vores nuværende medlemmer, men også som inspirator i forhold til at rekruttere nye medlemmer. 40 nye medlemmer fik vi i alt i 2018.  Der har været en betydelig aktivitet med trænere på kurser i DGI-regi, og internt har vi afholdt et førstehjælpskursus med støtte fra Trygfonden. I alt 7 trænere har i løbet af året afsluttet den fulde løbetræneruddannelse i DGI. Tak til trænere og øvrige hjælpere for indsatsen med løbeskolen.

 

Af andre aktiviteter, som har strakt sig over længere tid, vil jeg også nævne styrketræning for løbere, som blev startet op forrige efterår og som er foregået hen over hele vinteren. Tak til især Lone og John for indsatsen med at organisere styrketræningen og til Dorte og Gitte Mie for assistancen.

 

Endelig havde vi 6 gange løb i naturen i januar, februar, marts, oktober, november og december. De fleste gange med efterfølgende kage, og i december med gløgg og æbleskiver. Også tak til arrangørgruppen, Tina, Lone, Kaj Aage, Palle, Dorte Mie og Bo.

 

Herudover har der været en stribe endags-arrangementer:

3. feb.            Generalforsamling med forudgående løb og efterfølgende fællesspisning

21. maj          Solopgangsløb med efterfølgende yoga og morgenmad på Marielyst strand

13. juni          Sydhavsstafetten afviklet af Lolland-Falsters Løbevenner med hjælpere fra Guldborgsundløberne

27. juni          Løbe- og gåtur til Guldborg med efterfølgende is

11. aug.          Sommerfest

18-19. aug.     Deltagelse med hold i Stafet for livet

23. sept.        Margueritløbet

30. sept.        Hamborgskovløbet

 

Tak til alle frivillige, som har bidraget til at gennemføre disse aktiviteter. Her skal vi også huske på en gruppe, som let bliver overset, nemlig tidtagerne. Også tak til dem.

 

Andre emner:

Klubben har igen i år fået en overordentlig flot donation fra Lolland-Falsters Løbevenner på hele 43.000 kr. Det er overskud fra Sydhavsstafetten, der på denne måde kommer os til gode. Det er bl.a. årsagen til, at vi har haft råd til at afholde ret store omkostninger til træneruddannelse, og naturligvis til at kontingentet kan holdes så lavt. Tak til Lolland-Falsters Løbevenner med Thomas Urfeldt i spidsen, og tak til de medlemmer som medvirkede ved afvikling af Sydhavsstafetten.

 

Klubben har lige nu 204 medlemmer. Sidste år ved samme tid var det 219. Jeg ser det dog ikke som et mål i sig selv at have et stort medlemstal, så længe der er god aktivitet i klubben.

 

Bestyrelsen har tidligere orienteret om, at vi har vist interesse for at blive en del af det nye Idræts-Campus, som planlægges ved Kohaveskoven med Nykøbing FC som primus motor. Projektet har i løbet af året opnået økonomisk støtte fra 2 større fonde, således at det lige nu tyder på, at første spadestik kan tages midt på dette år. Når Idræts-Campus er etableret, vil vi skulle indøve nogle nye vaner i klubben, når der er mulighed for bad, kantine, socialt samvær m.v. i forbindelse med aktiviteterne. Jeg tror, at det kan blive rigtig godt.

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

 

Søren Møller-Madsen