Referat – Guldborgsundløbernes Generalforsamling – 3. februar 2018

 

36 deltagere

 

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag: Thomas Urfeldt. Valgt uden modkandidater. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 1. Formandens beretning

Formand Søren Møller-Madsen aflagde formandens beretning 2017:

Endnu en god sæson med stor aktivitet. Men også en sæson med udfordringer. Endnu engang har vi haft en lang række aktiviteter. Men der har også været aktiviteter, som enten måtte aflyses på grund af for få deltagere eller som blev gennemført med relativt få deltagere. Derfor finder bestyrelsen, at der er behov for at få medlemmernes tilkendegivelse af, hvordan forskellige aktiviteter prioriteres i forhold til hinanden. Dette er tænkt at ske under et senere punkt på generalforsamlingen.

 

Aktiviteter:

Den største enkelt-aktivitet har igen været løbeskolen, som blev afviklet for 10. år i træk. Den forløb over 13 uger i foråret og 9 uger i sensommeren. I år besluttede vi i sidste øjeblik også at prøve med et gå-hold, og det har haft pæn tilslutning. Vi havde dermed 7 forskellige hold. Og i alt 16 trænere + 5 indskiftere eller opvarmere har hjulpet til. Jeg finder forsat, at løbeskolen er et helt afgørende aktiv for klubben, både i forhold til vores nuværende medlemmer, men også som inspirator i forhold til at rekruttere nye medlemmer. 62 nye medlemmer fik vi i alt i 2017. I alt 9 trænere har i løbet af året været på et eller flere trænerkurser. Tak til trænere og øvrige hjælpere for indsatsen med løbeskolen.

 

Af andre aktiviteter, som har strakt sig over længere tid, vil jeg også nævne styrketræning for løbere, som blev startet op sidste efterår og foregik hen over hele vinteren med god tilslutning. Tak til især Lone og John for indsatsen med at organisere styrketræningen.

 

Endelig havde vi 5 gange løb i naturen i januar, februar, marts, november og december. De fleste gange med efterfølgende kage. Også tak til arrangørgruppen.

 

Herudover har der været en stribe endags-arrangementer:

10. maj          Kursus i løbeteknik (stor deltagelse – til trods for vejret)

5. juni            Solopgangsløb med efterfølgende yoga og morgenmad på Marielyst strand

13. juni          Sydhavsstafetten afviklet af Lolland-Falsters Løbevennner med hjælpere herfra

21. juni          Løbe- og gåtur til Guldborg med efterfølgende is

19. august     Deltagelse med hold i Stafet for livet

31. august     Kursus i yoga for løbere

2. sept.           Sensommerfest

24. sept.         Margueritløbet

5.okt.             Kursus i pulstræning

22. okt.          Hamborgskovløbet

 

Tak til alle frivillige, som har bidraget til at gennemføre disse aktiviteter.

 

Bestyrelsen har i slutningen af året afholdt et tema-møde om frivillige og påbegyndt arbejdet med en Frivillighedspolitik. Resultatet skal gerne være, at endnu flere får lyst til en gang imellem at give et nap med ved et arrangement. Aktiviteterne i klubber er helt og aldeles afhængige af, at der er frivillige der vil påtage sig en opgave en gang imellem. Heldigvis er det sådan, at såfremt alle vil give en hånd med bare en gang imellem, så vil der være mange flere gange, hvor man blot kan nyde at være deltager.

 

Udfordringer:

2 planlagte løb måtte aflyses på grund af for få deltagere: Det drejer sig om Sydstensløbet og Høstløbet.

Desuden måtte det planlagte biathlon-arrangement aflyses, fordi Skytteklubbens hus brændte ned til grunden.

Til 2 ud af 3 klubaftener må vi konstatere, at tilslutningen var temmelig behersket. Det er selvfølgelig ærgerligt at bruge tid, energi og penge på arrangementer, som ikke samler opbakning blandt medlemskredsen.

Endelig har onsdagstræningen udenfor løbeskolen ikke fungeret optimalt, hvorfor forskellige mindre grupper har løbet for sig selv forskellige steder.

 

Andre emner:

Klubben har igen i år fået en overordentlig flot donation fra Lolland-Falsters Løbevenner på hele 43.000 kr. Det er overskud fra Sydhavsstafetten, der på denne måde kommer os til gode. Det er bl.a. årsagen til, at vi har haft råd til at afholde ret store omkostninger til træneruddannelse, og naturligvis til at kontingentet kan holdes så lavt.

 

Klubben indgik tidligt på året en ny aftale om køb af klubtøj med Intersport. Det nye i aftalen er – udover rabatten - at forretningen ligger inde med et mindre lager af løbejakker og t-shirts, der på forhånd er trykt med klubbens logo, så man normalt kan gå op i forretningen og få tingene med hjem med det samme uden at skulle vente på trykning.

 

Vi afholdt en ekstraordinær generalforsamling d. 2. oktober, hvor der blev besluttet en ændring af vedtægterne, så kontingentet nu kan opkræves i marts måned i stedet for april. Det skete for at undgå konflikter med tilmeldinger til løbeskolen.

 

Nogen har måske hørt om ’Persondataforordningen’, som træder i kraft i år, og som stiller strikse krav til, hvorledes alle data, der kan henføres til en bestemt person, opbevares og bruges. Vores medlemsadministrationssystem, Klubmodul, har oplyst, at de lever op til persondataforordningens krav.

 

MobilePay, som oprindeligt var udviklet af Danske Bank, er flyttet til et nyt selvstændigt selskab. I den forbindelse har vi fået et selvstændigt modtagernummer, som er uafhængigt af en mobiltelefon. Vi har derfor besluttet at nedlægge klubbens mobiltelefon.

 

Klubben har i årets løb forsøgt at leje en garage eller lignende, hvor vi kan have vores trailer og andet grej stående. Det er ikke lykkedes at finde en, som også kan rumme traileren i højden. Hvis nogen har et forslag til løsning, hører bestyrelsen gerne.

 

Klubben har lige nu 219 medlemmer. Ved forrige generalforsamling var der røster fremme om, at klubben var blevet så stor, at vi godt kunne have et klubhus. Bestyrelsen er af den opfattelse, at vores behov for lokaler trods alt er så begrænsede, at det vil være helt oplagt at søge samarbejde med andre om at have lokaler i fællesskab. I den forbindelse har vi haft drøftelser med Nykøbing FC om at blive en del af et kommende Idrætscampus beliggende overfor Vandrehjemmet. Indtil Idrætscampus bliver en realitet har Nykøbing FC vederlagsfrit givet os mulighed for at benytte deres faciliteter i NFC Syd.

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.”

 

 

 

Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

 1. Aflæggelse af regnskab

Kasserer Tina Oldrup fremlagde det reviderede regnskab, der viste underskud på ca. 24 tkr.

Spørgsmål til hvad udgiften til styrketræning dækker: Det er professionel programlægning og instruktion af en fysioterapeut.

 1. Indkomne forslag

Ingen.

 1. Orientering om retningslinjer og politikker

Søren Møller-Madsen fortalte om de besluttede retningslinjer og politikker for, hvad klubben promoverer og hvad klubben ikke promoverer. En del står på hjemmesiden og andre nævnes i nyhedsbrevet. Der reklameres fx ikke for løb, der vil kollidere med klubbens egne. Der findes en politik for løb i grupper, her står fx at vi skal overholde færdselsreglerne. Der arbejdes pt. på en frivillighedspolitik. De vedtagne politikker fremgår af klubbens hjemmeside. Det blev nævnt, at klubben via DGI har en forsikring, der dækker de frivillige under arbejdet for klubben.

For at takke de frivillige, der har gjort en indsats for klubben, fik de alle en ’halsedisse’ med klubbens logo. Der blev taget et gruppebillede.

 1. Fastlæggelse af kontingent og rykkergebyr

Søren Møller-Madsen foreslår at kontingentet fastsættes til 350 kr./år. Det har været uændret i rigtig mange år. Rykkergebyret foreslås uændret på 50 kr. Alle fremmødte stemmer for disse beløb.

 1. Udpegning af årets frivillige

Årets nye frivillige: Gitte Jensen

Årets rutinerede frivillige: Tina Oldrup

Årets træner: Kaj Aage Munk

 1. Prioritering af aktiviteter i den kommende sæson

Søren Møller-Madsen lagde op til prioritering af aktiviteter, denne gang ved hjælp af opsatte plancher, hvor man kan melde sig til. Plancherne viser, de arrangementer der har været afholdt det seneste år og et par mere. De fremmødte får hver mulighed for at sætte fem streger for at tilkendegive, hvilke aktiviteter, der skal fremmes.

Derefter kan man melde sig til at sætte aktiviteterne i gang. Det er ikke alle aktiviteter, hvor datoen er kendt nu. Efter generalforsamlingen rundsendes resultatet af dette.

 1. Valg af bestyrelse

Fire bestyrelsesmedlemmer, Søren Møller-Madsen, Kaj Aage Munk, Palle Myssen og Lisbeth Christiansen er på valg. Palle Myssen ønsker ikke genvalg, de øvrige er villige til genvalg. Dorte Mie Olsen melder sig. Alle valgt.

 1. Valg af 2 suppleanter

Nina Myssen og Bo Olsen er villige til genvalg. Begge genvælges.

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Allan Topp Pedersen og Thomas Urfeldt genvælges som revisorer.

Henrik Thøgersen genvælges som revisorsuppleant.

 1. Eventuelt

Thomas Urfeldt opfordrer til tidlig tilmelding til Sydhavsstafetten.

Lone Clausen opfordrer til at man sørger for at læse det, der sendes ud og tilmelder sig korrekt, så der ikke sker misforståelser i forbindelse med arrangementerne.

Gitte Jensen spørger til en flyer til udprintning vedrørende Sydhavsstafetten. Thomas Urfeldt sørger for det.

Christel Sørensen opfordrer til at der nomineres nogle emner til udpegning til årets frivillige - det er ikke altid, man kender dem, der bør have et diplom.

Johnny Andersen foreslår en vest eller andet til indskifterne, så det er til at se, at de er trænere den pågældende dag.

Gitte Jensen spørger til onsdagstræningen. Søren Møller-Madsen oplyser, at bestyrelsen har besluttet at onsdagstræningen fortsætter fra NFC-Syd.

Jens Erik Korsgård takker for bestyrelsens arbejde for medlemmerne.

Til slut takkede Søren Møller-Madsen dirigenten og sluttede mødet.

 

 

 

                      Tina Oldrup, referent                                 Thomas Urfeldt, dirigent