Guldborgsundløberne fra A-Z

Aktiviteter

Pr. tradition har de vigtigste aktiviteter været:

2 -3 gange ugentlige fællestræninger - fortrinsvis fra ’Cementen’ v. Nykøbing F.-Hallen
Afvikling af 4 årlige motionsløb, Idestrupløbet, Festugeløbet, Hamborgskovløbet og Guldborgsundløbet
Løbeskole af 20 ugers varighed fra starten af april og til midten af september
2 - 3 klubaftener i perioden november til marts.

Aktiviteterne i klubben skabes af medlemmer selv. Alle medlemmer er i princippet lige ansvarlige for, at der foregår forskellige løbeaktiviteter i klubben.

 

Bankkonto

Jyske Bank, reg.nr. 5067, kontonummer 1674609

 

Bestyrelse

Bestyrelsens opgave er at varetage klubbens grundlæggende organisatoriske opgaver, såsom medlemsregistrering, kontingentopkrævning, afholdelse af generalforsamling og intern information.

Se navne, adresser, e-mail på bestyrelsens medlemmer under menu-punktet 'Bestyrelse'

Se stillingsbeskrivelser for bestyrelsen længere nede under 'S'

 

DAF-licens

Klubben er medlem af Dansk Atletik Forbund, DAF. Medlemmerne kan således deltage i officielle DAF-løb, f.eks. mesterskabsløb, vinterturning m.v. Ved DAF-løb skal man stille op i klubbens farver - sorte bukser og blå trøje. Bemærk at man selv skal betale startgebyr og andre omkostninger i forbindelse med konkurrencen.

 

DGI

Klubben er medlem af DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger)

 

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling hvert år i februar. Indkaldelse sker mindst 14 dage før generalforsamlingen pr. mail. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, foirslag om vedtægtsændringer dog mindst 2 måneder før udgangen af februar. Dagsorden fremgår af vedtægterne.

 

Historie

Se særskilt menu-punkt om klubbens historie.

 

Hjemmeside

Klubbens hjemmeside er www.guldborgsundloeberne.dk eller www.guldborgsundløberne.dk

Webmaster er Thomas Urfeldt thomas@urfeldt.com, Janne Rasmussen zaz2300@hotmail.com samt Hanne Brix Hansen

 

Klubhus

Klubben har ikke faste lokaler.

 

Klubopgaver

Aktiviteterne i klubben skabes af medlemmerne, og alle er lige ansvarlige for, at der foregår aktiviteter. Hvert år ved generalforsamlingen opfordrer vi medlemmer til at påtage sig at stå for en aktivitet - gerne og helst sammen med andre. Det kan f.eks. være at arrangere en klubaften. Ved at påtage sig opgaven, har man påtaget sig lige netop den opgave – og ikke samtidig en hel masse andet.

At ”stå for” en opgave betyder, at man er den, der tager initiativ til og organiserer, at opgaven bliver udført. Det er ikke ensbetydende med, at man selv skal lave hele arbejdet. Men man skal være initiativtager og tovholder.

 

Kodeks for samarbejde i Guldborgsundløberne

Alle opgave i klubben løses ved frivilligt arbejde. Vi respekterer alle, som påtager sig en opgave, og vi tager udgangspunkt i, at alle løser sådanne opgaver, så godt som man kan. Al indbyrdes kontakt bør respektere dette udgangspunkt.

Vi tilstræber i enhver sammenhæng en ligeværdig og ligevægtig kommunikation.

Vi blander os ikke i aktiviteter, som en person gennemfører, såfremt aktiviteten ikke sker på vegne af Guldborgsundløberne.

Vi respekterer, at en person, som har påtaget sig en opgave, også har kompetencen til at bestemme det konkrete indhold i eller den konkrete løsning af opgaven indenfor de rammer (f.eks. økonomiske), der er aftalt.

Vi kritiserer ikke hinanden (”Det er for dårligt at…”), men tager udgangspunkt i, at enhver til enhver tid søger at løse sin opgave så godt som muligt.

Vi kan komme med konstruktive forslag, såfremt vi mener, at en opgaveløsning kan blive bedre ved at følge en anden retning (”Kan det være en ide at….”).

Vi kan efterlyse information om, stillingtagen til eller drøftelse af konkrete emner på en ordentlig og sober måde.

Der er plads til forskellige holdninger, når vi i et relevant forum, f.eks. i bestyrelsen, diskuterer hvorledes en opgave skal løses, hvad rammerne skal være eller andet. Vi erkender, at diskussioner ikke nødvendigvis altid fører til enighed, men alene til respektfuld forståelse for andres synspunkter. Når beslutningen er taget i det pågældende forum, står vi bag den, også selv om man personligt er uenig.

Når vi diskuterer en sag, så holder vi os til den konkrete sag, og undgår at blande andre sager og disses løsning ind i billedet.

Vi melder vores holdning klart ud, men uden at træde andre over tæerne og i fuld respekt for, at andre kan have andre holdninger.

Vi respekterer en beslutning, der er taget i et kompetent forum, men kan naturligvis tage den op til drøftelse igen i samme forum, såfremt der senere har vist sig nye aspekter eller nye overvejelser i sagen.

 

Kontingent

Kontingentet er pt. 350 kr. om året. Kontingent opkræves i april måned. Benyt venligst det fremsendteopkrævning og undlad at overføre kontingentbetaling til klubbens bankkonto.

 

Kurser

Klubben støtter primært deltagelse i kurser, som efterfølgende kan komme en bredere kreds af medlemmer til gode, mens man selv betaler kurser, som man primært deltager i af personlig interesse. Retningslinjerne er følgende:

Klubbens bestyrelse beslutter hvert år et samlet kursusbudget.
Alle medlemmer kan frit vælge at deltage i DGI’s kurser, når man selv afholder egenbetalingen.
Der gives supplerende klubstøtte til deltagelse i kurser, såfremt man planlægger at bruge kurset i en aktiv indsats for klubben (f.eks. som hjælpetræner)
Klubstøtte fordrer, at man på forhånd har aftalt det med formanden på smm.marathonman@privat.dk- samt at man fremsender umiddelbart efter kurset kursusprogram + deltagerbevis til samme mailadresse som nævnt ovenfor.

 

Løbeskole

Klubben har hvert fra 2008 afholdt en ’løbeskole’. Det første år i form af konceptet *Start to run’, de 2 næste år som ’Løb med DGI’ og senest i helt eget regi som ’Løb med Guldborgsundløberne’. I løbeskolen gennemføres træningsforløb over 20 uger og opdelt i 6 eller 7 niveauer med trænere på alle hold.

 

Løb i naturen

I vinterhalvåret løbes der en lørdag hver måned et nyt sted. Der lægges vægt på, at det er et sted i naturen og at det er et sted, som ikke er så godt kendt for hovedparten af klubbens medlemmer. Løb i naturen organiseres ved at 2-3 medlemmer påtager sig at stå for at udpege stederne. ’Løb i naturen’ annonceres i det månedlige nyhedsbrev.

 

Nyhedsbrev

Klubben udsender hver måned omkring d. 1. et lille elektronisk nyhedsbrev, hvor kommende aktiviteter og andet annonceres.

 

Stillingsbeskrivelser for bestyrelsen

Bestyrelsen

 • varetager foreningens formelle drift gennem året i overensstemmelse med vedtægterne og de beslutninger, som er truffet af generalforsamlingen

 • beskriver fremadrettede mål og visioner for foreningens udvikling

 • er ansvarlig for foreningens økonomi og regnskab og udarbejder forslag til budgetter

 • planlægger den årlige generalforsamling

 • bestyrelsen kan nedsætte udvalg el. lign. til løsning af konkrete opgaver på vegne af bestyrelsen

 

Formanden

 • planlægger bestyrelsesmøderne, fastsætter tid, sted og dagsorden samt leder bestyrelsesmøderne

 • sikrer et godt samarbejdsklima i bestyrelsen og indenfor eventuelle interessegrupper samt blandt medlemmerne

 • repræsenterer og tegner foreningen i forhold til kommune, presse og omgivelserne generelt

 • udarbejder månedsligt elektronisk nyhedsbrev

 • disponerer det afsatte kursusbudget

 • træffer afgørelse i spørgsmål som ikke kan afvente det kommende bestyrelsesmøde

 

Næstformand

 • varetager formandens opgaver i forbindelse med formandens fravær

 • indtræder fuldt ud på formandens plads, såfremt formanden må melde vedvarende forfald af mere end 2 måneders varighed

 

Kassereren

 • bogfører udgifter og indtægter

 • udarbejder oplæg til budget

 • udarbejder kvartalsvise regnskabsrapporter mv. til bestyrelsen

 • udarbejder regnskab til generalforsamlingen og sikrer at det bliver revideret

 • opkræver kontingent, herunder udsendelse af rykker ved manglende betaling

 • holder medlemslisten ajour

 

Sekretær

 • udarbejder referat fra bestyrelsesmøder, generalforsamling og andre møder, som involverer foreningens ledelse

 

Webmaster

 • vedligeholder foreningens hjemmeside efter input fra bestyrelsen

 

Koordinerende træner

 • samler den nødvendig skare af trænere og sætter sammen med dem rammerne for det kommende års løbeskole

 • koordinerer den samlede trænergruppes indsats i perioden hvor løbeskolen foregår

 • indkalder til og afvikler det nødvendige antal møder blandt trænerne under forløbet med henblik på at sikre en samlet og fortsat koordineret afvikling gennem hele forløbet af løbeskolen

 • fungerer som faglig sparringspartner for de øvrige trænere

 • rådgiver medlemmerne på individuel- eller gruppebasis i tilrettelæggelse af træning

 • varetager specifikke træningsforløb

 • kommer med forslag til og planlægger trænernes deltagelse i trænerkurser o. lign

 

Løbeskole - administrativ koordinator

 • opsamler tilmeldinger til løbeskolen og varetager den dermed følgende korrespondance

 • indkalder til og afvikler informationsmøde for kommende deltagere

 • varetager information til deltagerne i løbeskolen

 

Materielforvalter

 • aftaler udlån af klubbens materiel og sikrer tilbagelevering af det udlånte

 • ajourfører en oversigt over, hvor materiellet opbevares

 • fører tilsyn med materiellets tilstand, og indkøber supplerende materiel i fornødent omfang

 • varetager større indkøb af materiel efter aftale med bestyrelsen

 

Tilskud

Som hovedregel ydes der kun tilskud fra klubben til aktiviteter, som kommer en bred medlemsskare til gode. Der ydes således normalt ikke tilskud til deltagelse i stævner, træningslejre, konkurrence-licens eller særligt udstyr.

 

Træningstider og 'Løb-sammen'

I sommerhalvåret i perioden, hvor Løbeskolen foregår, løbes der i hold med trænere.

Resten af året foregår fæælestræningen som 'Løb-sammen' i grupper uden trænere.

De faste  tidspunkter er:

Mandage kl. 18.00:              Cementen (v. Nykøbing-Hallen)

Onsdage kl. 18.00:               Cementen om sommeren og NFC (syd) i vinterhalvåret

I afgrænsede perioder aftales supplerende træningstider.

 

Vedtægter

Vedtægterne kan ses her på hjemmesiden.